Comunicat: 123/2019 – LEXNET

Benvolgudes i benvolguts,

NOTA INFORMATIVA AMPLIACIÓ CAPACITAT D'ENVIAMENT PLATAFORMA LEXNET 

El Ministeri de Justícia ha duplicat la capacitat d'enviament de la plataforma Lexnet, de manera que els escrits que es presentin ara podran tenir un volum de fins a 30 MB. S'atén així una demanda dels usuaris de l'aplicació que permetrà realitzar la presentació electrònica d'escrits amb major documentació, sent especialment útil en els escrits remesos als òrgans judicials per iniciar els procediments judicials.

La capacitat de Lexnet s'ha anat incrementant progressivament, dels 3 MB inicials, passant pels 15 MB que permetia l'aplicació al març de 2017, fins als 30 MB actuals, fruit de les contínues millores implementades en la seva infraestructura tecnològica que també han reforçat el nivell de seguretat i millorat el rendiment del sistema.

Amb aquesta mesura s'espera reduir considerablement les gestions que estableix el Reial Decret 1065/2015, de 27 de novembre, per completar la presentació d'escrits de forma presencial en el cas de superar-se la capacitat disponible en el sistema.

Justícia recorda que per a una eficient presentació electrònica d'escrits a través de Lexnet, cal tenir en compte les consideracions establertes en el Manual de Bones Pràctiques elaborat en el si del Comitè Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica, així com el Manual de Bones Pràctiques recollit en Acord 007.1 / 2018 d'aquesta Secretària de Coordinació Provincial de Girona. 

NOTA INFORMATIVA AMPLIACIÓN CAPACIDAD DE ENVÍO PLATAFORMA LEXNET   

El Ministerio de Justicia ha duplicado la capacidad de envío de la plataforma LexNET, de manera que los escritos que se presenten ahora podrán tener un volumen de hasta 30 MB. Se atiende así una demanda de los usuarios de la aplicación que va a permitir realizar la presentación electrónica de escritos con mayor documentación, siendo especialmente útil en los escritos remitidos a los órganos judiciales para iniciar los procedimientos judiciales.

La capacidad de LexNET se ha ido incrementando progresivamente, de los 3 MB iniciales, pasando por los 15 MB que permitía la aplicación en marzo de 2017, hasta los 30 MB actuales, fruto de las continuas mejoras implementadas en su infraestructura tecnológica que también han reforzado el nivel de seguridad y mejorado el rendimiento del sistema.

Con esta medida se espera reducir considerablemente las gestiones establecidas en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, para completar la presentación de escritos de forma presencial en el caso de superarse la capacidad disponible en el sistema.

Justicia recuerda que para una eficiente presentación electrónica de escritos a través de LexNET, es necesario tener en cuenta las consideraciones establecidas en el Manual de Buenas Prácticas elaborado en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, así como el Manual de Buenas Prácticas recogido en Acuerdo 007.1/2018 de esta Secretaria de Coordinación Provincial de Girona. 

Cordialment,