Comunicat: 134/2019 – Protocol d’Estrangeria – Correcció de deficiències

Benvolgudes i benvolguts,

Des del Consejo General de la Abogacía Española s’ha detectat que el treball que es duu a terme en els torns d’ofici especialitzats en estrangeria i protecció internacional -la funció essencial dels quals és garantir el Dret de defensa i detectar les necessitats individuals d’especial protecció respecte a les persones en situació de vulnerabilitat (refugiats, víctimes de tracta i menors no acompanyats)- sovint està afectat per manca d’infraestructures i instal·lacions per fer les preceptives entrevistes individualitzades, reservades i prèvies, i que hi ha deficiències en els serveis de traducció per a la correcta comunicació entre lletrat i persona migrant, fets que conculquen l’exercici efectiu del dret de defensa, perquè impossibiliten que es comuniqui amb confidencialitat, llibertat i claredat amb el seu advocat d’ofici, així com l’obligació d’identificar necessitats de protecció internacional de la persona migrant que té l’estat espanyol.  

El Consejo General de la Abogacía Española ha sol·licitat l’empara del Defensor del Pueblo perquè, en l’exercici de les seves funcions públiques, promogui que les autoritats implicades, i notablement les Conselleries de Justícia de les Comunitats Autònomes, els Ministeris de l’Interior i Justícia, així com els diversos cossos i forces de seguretat de l’Estat que hi concorren, compleixin les seves obligacions legals i garanteixin que tota persona migrant pugui rebre l’assistència lletrada en una entrevista prèvia individualitzada i reservada, i amb l’assistència d’un servei efectiu de traducció.  

Per tenir constància de les condicions en les quals es desenvolupen els serveis que es presten, el Consejo General de la Abogacía ila Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional necessiten disposar d’informació actualitzada i constant, i, per aquesta raó, us instem a fer constar en Acta de forma tabulada i sistemàtica les deficiències que puguin existir, quan n’hi hagi, i que ens comuniqueu tot allò que detecteu mitjançant escrit adreçat a la Comissió del Torn d’Ofici, de manera que regularment puguem informar al Consejo perquè actuï per resoldre les irregularitats que advertiu fins que les deficiències estiguin resoltes. 

Aprofitem l’avinentesa per informar-vos també, que el Consejo s’ha compromès a crear n servei de control de qualitat i suport que detecti i traslladi les deficiències i anomalies que sorgeixin, i que garanteixi el desenvolupament de les assistències jurídiques. 

Ben cordialment,