Acord de l'AP de Girona sobre els dip˛sits en els recursos d'apelĚlaciˇ

AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE GIRONA

REUNIÓ DE MAGISTRATS DE L’ORDRE CIVIL EN PLE NO JURISDICCIONAL.

Girona, 5 de febrer de 2010 Assumptes sotmesos a debat:

1) Obligació de efectuar dipòsits per interposar recursos en supòsits de justícia gratuïta.

2) Moment en què s’ha de procedir a constituir el dipòsit establert a l’apartat dinou de la Llei Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, i conseqüències que es deriven de no fer-ho.