Llei de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya

LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNY

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent