Decret 169/2010, 16 de novembre, sobre estructura i organitzaciˇ de l'oficina judicial a Catalunya

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, dins del títol III, del poder judicial a Catalunya, estableix en el capítol III, les competències de la Generalitat sobre l'Administració de justícia.

Entre aquestes competències, l'article 105 reconeix que correspon a la Generalitat, d'acord amb la Llei orgànica del poder judicial, determinar la creació, el disseny, l'organització, la dotació i la gestió de les oficines judicials i dels òrgans i els serveis de suport als òrgans jurisdiccionals.