Comentaris al Real Decret Llei 20/2012

Benvolguts/des companys/es,

Com ja us hem avançat amb l’enviament del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, al marge del contingut més conegut que és l'augment dels tipus impositius de l’IVA (que seran vigents l’1 de setembre), es preveuen altres modificacions prou importants, com ara l’increment de retencions als professionals, l'augment dels pagaments fraccionats en el Impost sobre Societats, restriccions en les deduccions d’interessos, el fons de comerç i d’intangibles, o la supressió de la compensació per l’adquisició de l’habitatge habitual.

Aspectes més rellevants d’aquest Reial decret-llei 20/2012.

1. IVA. A partir de l’1 de setembre, els tipus d'IVA queden d’aquesta manera:

 • Tipus general: S'incrementa del 18% al 21%.
 • Tipus reduït: Passa del 8% actual al 10%.
 • Tipus super reduït: Es manté en el 4%.

Igualment, hi ha una requalificació de tipus impositius, amb un augment del 8 al 21% en productes i serveis que es trobaven subjectes al tipus reduït i que es gravaran al tipus general. Són els següents:

Maquinària utilitzada en tasques agrícoles, forestals o ramaderes i, paral·lelament, millora el règim de deduccions.

 • Flors i plantes ornamentals.
 • Serveis prestats per intèrprets, directors o tècnics a productors de pel·lícules.
 • Entrades a espectacles, zoològics, teatres, cinemes i altres manifestacions culturals.
 • Serveis prestats a persones que practiquin esport o educació física.
 • Serveis funeraris.
 • Assistència sanitària i dental (que no gaudeixin d'exempció).
 • Serveis de perruqueria i complementaris.
 • Serveis de radiodifusió digital.
 • Material escolar.
 • Importacions d'objectes d'art i antiguitats.

Finalment, el recàrrec d'equivalència augmenta del 4% al 5,2% i de l’1% al 1,4%.

2. IRPF. La norma elimina per al 2012 la compensació per habitatge adquirit abans del 20 de gener de 2006 i que permetia aplicar la major de les deduccions entre l'actual i la vigent abans d'aquesta data.

3. Retencions a Professionals i sobre Cursos i Conferències. El tipus de retenció passa del 15% al 19%. A més a més, s’estableix un increment transitori de fins al 21% en el període de l’1 de setembre de 2012 a 31 de desembre de 2013. Durant els dos primers exercicis d'activitat el percentatge aplicable queda ara en el 9% (fins ara, el 7%).

4. Impost sobre Societats. Les modificacions afecten els períodes impositius iniciats l’1 de gener de 2012 i per als exercicis 2012 i 2013, pel que fa als conceptes següents:

 • Compensació de BIN’s: La limitació a la compensació de Bases Imposables Negatives s’estableix en el 50% de la base (fins ara era el 75%) en empreses amb un volum de negoci d’entre 20 i 60 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a l'inici dels referits períodes impositius. Superats els 60 milions, la compensació es redueix al 25% de la Base (fins ara, el 50%).
 • Fons de Comerç i intangibles: La deducció del Fons de Comerç reduïda a l’1% s'estén a persones físiques amb un volum d'operacions superior a 10 milions d'euros en els exercicis 2012 i 2013. La deducció corresponent als intangibles amb un vida útil indefinida passa de la 10a part a la 50a.
 • Pagaments fraccionats: La norma actualitza els percentatges de pagaments fraccionats en la forma següent:
  • Més de 10 i menys de 20 22% (fins ara, 17%)
  • Més de 20 i menys de 60 25% (fins ara, 24%)
  • Igual o superior a 60 28% (fins ara, 27%)

Així mateix, el percentatge del pagament fraccionat mínim (que introdueix aquesta norma), aplicable a les empreses amb una xifra de negocis en l'any anterior superior a 20 milions d'euros, passa a ser del 12% (fins ara, el 8%) del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys, minorat en les bases imposables negatives compensables conforme amb la nova regulació. A més a més, per al càlcul de la base del pagament fraccionat s’han de computar els dividends i rendes estrangeres exempts, conforme a l'article 21 de la llei de l’impost; en aquest cas, si almenys el 85% dels ingressos es correspon amb aquest tipus de rendes, el pagament fraccionat mínim serà del 6% del resultat.

 • Deducció despeses financeres: La limitació en la deducció de les despeses financeres al 30% del benefici operatiu passa a ser aplicable a tots els subjectes passius de l'IS, excepte entitats de crèdit i asseguradores. Recordem que l'anterior regulació excloïa d'aquesta limitació les entitats que no formin part d'un grup mercantil. En tot cas, les despeses financeres fins a 1 milió d'euros són plenament deduïbles.

5. Impostos Especials. El RD-llei també incrementa la tributació del tabac. còpia de la sentència que s’han fet ressò els mitjans de comunicació sobre les Participacions Preferents.

Creient que pot ser del vostre interès, rebeu una cordial salutació,