Accions davant la llei de taxes judicials

Benvolguts companys,

 Com a complement de totes les notícies que els darrers dies us hem fet arribar en relació amb la Llei 10/2012, i després que es fes efectiva la seva entrada en vigor el passat 22 de novembre, des de l'Advocacia institucional (Col·legis, CICAC i CGAE) i també amb la inestimable col·laboració de companys,  s'ha treballat sense pausa per dotar d'instruments als advocats/des que vulguin instar accions davant de l'abús que constitueix la imposició de la taxa judicial. Per aquest motiu, us informem de tot un seguit d'actuacions i iniciatives que s'han endegat els darrers dies en aquesta línia i que es concreten en el següent:

1) Possibilitat de procedir a l'impugnació de la taxa; Facultativament, hi caben aquestes opcions:

- 1a: No pagar la taxa i plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat (s’annexa model). Es demana mitjançant ALTRESSÍ, plantejant la qüestió d'inconstitucionalitat contra la Llei 10/2012, pel que fa als articles dedicats a regular les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia. Aquesta opció implica una paralització del procediment fins a la resolució pel jutge o tribunal respecte del plantejament de la qüestió davant del Tribunal Constitucional i, si escau, la resolució procedent per part d'aquest jutjat o tribunal.

- 2a: Liquidar la taxa i interposar reclamació econòmico administrativa (s’annexa model). En aquest supòsit, per evitar els perjudicis que la paralització de l'acció judicial pugui irrogar al justiciable, es paga la taxa exigida per la Llei i s'interposa aquesta reclamació dirigida al Tribunal Econòmic Administratiu de la circumscripció territorial corresponent. Com el que es planteja, de fons, és la inconstitucionalitat de la norma (art. 245.1 b) de la L.G.T.), el TEA declararà la conformitat a dret de la liquidació de la taxa, obrint-se així la via contenciosa administrativa, moment en el qual caldria presentar demanda de procediment abreujat davant del jutjat contenciós administratiu competent contra la resolució del TEA. Per evitar el pagament en aquesta fase de la taxa (per la demanda de procediment abreujat), en l'escrit de demanda caldria sol·licitar, mitjançant altressí, el plantejament de la qüestió d'inconstitucionalitat per l'òrgan judicial. En aquest cas la paralització del procés per la tramitació de la qüestió de inconstitucionalitat ja no suposa un perjudici directe al justiciable, perquè no es paralitza el procediment principal. Aquesta 2a via implica no paralitzar el plet principal, si bé cal tenir en compte que la durada estimada de la tramitació econòmica administrativa pot ser d'entre dos i tres anys abans de poder plantejar la qüestió d'inconstitucionalitat en l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

2) Recollida de firmes a totes les seus col·legials i judicials solicitant la derogació de la Llei de taxes. Us n'adjuntem el model que també trobareu a les seus del col·legi i que podeu lliurar al ICAFI un cop emplenat amb les firmes de companys, familiars, amics, coneguts, clients...

3) Estudiar les propostes a realitzar als secretaris judicials quant a la determinació exacta dels fets imponibles de la Llei de taxes.

4) Instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l'igual que s'ha fet amb el Defensor del Poble i altres institucions, perquè interposin un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta Llei de taxes.

5) Continuar els contactes amb la Comissió Interassociativa de Jutges i Fiscals per iniciar accions conjuntes, assistint a mobilitzacions o concentracions, o qualsevol altra mesura que s'estimi oportuna, i adherir-se a les concentracions convocades per l'esmenada Comissió, donant suport a les seves reivindicacions i recomanant sumar-se a les mobilitzacions que es convoquin.

6) Instar a tots els col·legiats/des perquè informin al Col·legi de totes les accions judicials que no s'hagin pogut iniciar per impossibilitat material dels ciutadans per fer front a les taxes.

7) Mantenir urgentment reunions amb les organitzacions i associacions de consumidors i usuaris, a fi i efecte d'exposar-les la gravetat del tema i demanar la seva adhesió als recursos que s'hi interposin.

8) Incrementar la presència de l'Advocacia als mitjans de comunicació, escrits, visuals i radiofònics, expressant el rebuig a la llei i destacant la vulneració que per als drets dels ciutadans suposa aquesta norma.

Tot el qual us comuniquem per al vostre coneixement i efectes.

Salutacions,