Nova normativa sobre interès legal i IPREM

Benvolguts companys,

Com cada any s'han publicat dues normes essencials:

D'una banda, la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013 (BOE de 28 de desembre de 2012), que, en la disposició trentena novena, fixa els tipus d'interès legal, i el de demora tributària i en matèria de subvencions:

1r Legal dels diners: 4%.

2n Interès de demora a què es refereix l'art. 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària: 5%.

3r Interès de demora a què es refereix l'art. 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions: 5%.

Igualment, es determina l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2013, que queda fixat en els mateixos termes que per al exercici 2012:

a) Diari: 17,75 euros.

b) Mensual: 532,51 euros.

c) Anual: 6.390,13 euros.

d) En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el Reial Decret-Llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l'IPREM serà de 7.455, 14 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguin les pagues extraordinàries, en aquest cas, la quantia serà de 6.390,13 euros.

D'altra banda, el RD 1717/2012, de 28 de desembre (BOE de 31 de desembre de 2012), ha fixat el salari mínim interprofessional per a l'any 2013, que queda fixat en 21,51 euros / dia o 645,30 euros / mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos. Les noves quanties, que representen un increment del 0,6% respecte de les vigents entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2012, són el resultat de prendre en consideració de forma conjunta tots els factors contemplats en l'art. 27.1 de l'Estatut dels Treballadors.

Salutacions,