Suspensiˇ de la taxa per la prestaciˇ de serveis personals i materials en l'Ómbit de l'Administraciˇ de justÝcia de competŔncia de la Generalitat

En data 15 de gener de 2013 s'ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat per l'advocat de l'Estat el 21 de desembre de 2012 al registre del Tribunal Constitucional.

L’admissió a tràmit del recurs comporta la suspensió de la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia de competència de la Generalitat, regulada pel capítol I del títol III bis (amb exclusió del fet imposable de l’article 3 bis.1-1.2, que consisteix en l’emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials, precepte que no ha estat objecte d’impugnació) de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i que fou introduïda per l’article 16 de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Quan el Tribunal Constitucional notifiqui l’admissió a tràmit del recurs, la suspensió tindrà efectes des del dia 21.12.2012. En conseqüència:

  • A partir de la data en què es notifiqui al Govern de la Generalitat la resolució d’admissió a tràmit del recurs del Tribunal Constitucional, deixarà de ser operatiu el sistema de pagament i no es podran emetre certificats de descobert en relació amb les autoliquidacions no practicades des del dia 21.12.2012
  • La suspensió no afecta, perquè no són objecte d’impugnació, ni la taxa per l’emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials (de l’article 3 bis.1-1.2), ni la taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia (regulada pel capítol II del títol III bis de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya).

Salutacions,