Llei d’accés. El 31 d’octubre finalitza el termini per col·legiar-se

Benvolguts companys,

El proper dia 31 d'octubre, acaba el termini perquè es puguin col·legiar, sense Màster i examen d’acord al que preveu la  Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals, aquelles persones que van obtenir el seu títol de llicenciat o graduat en Dret abans de l'entrada en vigor de la Llei, i que no haguessin estat col·legiats anteriorment a l'entrada en vigor, com a exercents o no exercents, durant un termini continu o discontinu d’ almenys un any, en aplicació de la disposició transitòria única punt 3 de l'esmentada llei que assenyala que:

"Els qui en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei estiguin en possessió del títol universitari de llicenciat o grau en Dret, i no estan compresos en l' apartat anterior, disposaran d'un termini màxim de dos anys, a comptar de la entrada en vigor, per a procedir a col·legiar, com a exercents o no exercents, sense que els sigui exigible l'obtenció dels títols professionals que s'hi regulen".

Pel que fa a aquells llicenciats en Dret que hagin obtingut el seu títol, després de l'entrada en vigor de la Llei d'accés (a partir del 31 d'octubre de 2011), la Llei 5/2012, de mediació en assumptes civils i mercantils, que modifica  en la seva Disposició addicional Quarta la Llei 34/2006, afegint-li una disposició addicional vuitena estableix que no els serà exigible sempre que procedeixin a col·legiar en el termini màxim de dos anys, a comptar des del moment en que es trobin en condicions de demanar l'expedició del títol oficial de llicenciat en Dret.

Tot això no afecta els graduats en Dret, que, després de l'entrada en vigor de la llei 34/2006, hauran d'obtenir el seu títol professional d'advocat per poder col·legiar-se, d’acord als requisits establerts en aquesta Llei.

Salutacions,