Modificació del Reglament d’IVA

Benvolguts companys,

Ens plau adjuntar-vos el RD 828/2013, de 25 d’octubre, pel qual  es modifiquen el Reglament de l’IVA, el Reglament General, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial Decret 520/2005, de 13 de maig, el Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs, així com el Reglament General de les actuacions esmentat i pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

Rebeu una cordial salutacio,