Conveni de colˇlaboraciķ per a la presentaciķ i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemātica en nom de terceres persones

Benvolguts companys,

Ens plau comunicar-vos que l’Agència Tributària de Catalunya ha signat amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya un conveni de col·laboració per a la presentació i el pagament de declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de terceres persones recentment signat.

Amb base a aquest conveni podràs presentar i pagar per via telemàtica, en representació de terceres persones, les declaracions i autoliquidacions de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, compravenda de vehicles usats i de determinats mitjans de transport usats, llevat de les referides a embarcacions, realitzades amb el programa d’ajuda de la Generalitat de Catalunya (models 627 i 620), així com d’autoliquidacions confeccionades amb el modelo 600, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, realitzades amb el programa d’ajuda de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de poder actuar has de complimentar el document individualitzat d’adhesió, que és el formulari del model annex, i fer-lo arribar a la Secretaria del Col·legi.

Recorda també que, per a cada client, has de disposar d’un exemplar complimentat i signat pel client del full acreditatiu de la representació, segons el model annex.

L’Agència Tributària de Catalunya, a la vista d’aquesta sol·licitud, emetrà, previ anàlisi dels requisits per adherir-se, l’autorització expressa i individualitzada que habilitarà al col·legiat o societat professional per presentar i pagar declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris en representació de terceres persones per via telemàtica.

La manca de contestació de la sol·licitud en el termini d’un mes suposarà l’atorgament de l’esmentada autorització, podent l’interessat sol·licitar la certificació d’aquest extrem.

Per fer ús del sistema de presentació a què es refereix el conveni, així com de les utilitats informàtiques vinculades, els col·legiats o societats professionals hauran de complir els requisits següents:

  • a) Disposar d’un certificat digital emès per l’Agència Catalana de Certificació (CATCERT) o per alguna de les entitats de certificació classificades per aquesta. Aquest certificat podrà ser del tipus software o targeta, i ha de permetre la autenticació del col·legiat i la signatura dels documents presentats.
  • b) L’equip informàtic del presentador haurà de complir els requeriments que a aquests efectes l’Agència Tributària de Catalunya haurà de tenir disponibles al portal tributari http://www.e-tributs.net.
  • c) Generar els fitxers que continguin les autoliquidacions a presentar per mitjà dels programes d’ajuda aprovats per la Generalitat de Catalunya, o per mitjà d’aplicacions pròpies que, amb la prèvia autorització de l’Agència Tributària de Catalunya, generin fitxers amb el mateix format i les mateixes validacions que aquells. A aquest efecte, l’Agència Tributària de Catalunya facilitarà les especificacions tècniques precises.
  • d) Ostentar la representació dels contribuents en nom dels quals actuen, en els termes de l’article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i 32 de la Llei 30/1992,de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • L’Agència Tributària de Catalunya podrà instar, en qualsevol moment, l’acreditació d’aquesta representació. A aquests efectes, s’admetran com a documents acreditatius de la representació els documents que s’adjunten en l’annex IV d’aquest conveni.
  • e) Complir els requisits que per al tractament automatitzat de dades de caràcter personal s’exigeixen en la normativa vigent, i, en particular, en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • f) Sotmetre’s a la resta de condicions i al procediment establert per la normativa corresponent.

Rebeu una cordial salutació,