Formulari/s relatius a Execuciˇ HipotecÓria

Incident excepcional de nul·litat quan no s'hagi admès l'apel·lació contra desestimació d’oposició en execució hipotecària.

Benvolgut/uda company/a,

T'enviem un esborrany que s'ha preparat des de la Comissió de Normativa del Consell de l'Advocacia Catalana, d'un incident excepcional de nul·litat d'actuacions a l'empara de la sentència del TJUE de 17 de juny de 2014, per aquells supòsits en els que no s'hagi admès recurs d'apel·lació contra la Interlocutòria que desestimés l'oposició en el procediment d'execució hipotecària. La sentència encara no ha estat publicada al Diari oficial de la Unió Europea i semblaria que el dies a quo per plantejar l'incident de nul·litat hauria de computar-se des de la seva publicació. 

La sentència del TJUE de 17 de juliol de 2014, resol una qüestió prejudicial plantejada per l'Audiència Provincial de Castelló en relació a l'aplicació de l'article 695.4 de la llei d'enjudiciament civil. La part dispositiva de la sentència, que us adjuntem, diu el següent:

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el artículo 47 de la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, puede acordar como máximo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la medida en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución que desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.

 Cal recordar la primacia del dret de la Unió Europea, que el jutge ha de respectar aquest principi de primacia i que pot fer ús de la qüestió prejudicial en cas de dubte sobre l'aplicació d'aquest principi.