Publicacions DOGC

Benvolguts i benvolgudes,

El DOGC de data 20 de maig ha publicat les lleis següents:

LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

Amb aquesta modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya es pretén donar solució a gran part dels problemes manifestats i corregir les imprecisions, les disfuncions i els contrasentits detectats en l’aplicació de la norma, alhora que s’harmonitzen i coordinen amb les altres parts del mateix llibre cinquè i dels altres llibres del Codi civil aprovats amb posterioritat. Els articles mantenen la numeració i, en general, la denominació originària.

D’acord amb la Disposició final de la Llei:

1. Aquesta llei entra en vigor al cap d’un mes d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquesta llei s’aplica també als immobles constituïts en règim de propietat horitzontal abans de la seva entrada en vigor.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 2, la preferència de cobrament que regula l’article 553-4.3 del Codi civil i l’afecció real dels elements privatius que regula l’article 553-5.1 del Codi civil, ambdós en la redacció que estableix aquesta llei, només s’apliquen als crèdits que es reclamin judicialment o a les transmissions que es produeixin a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

LLEI 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya.

D’acord amb la pròpia exposició de motius de la Llei, la seva finalitat és endegar la tasca d’harmonització del conjunt del Codi civil de Catalunya per a salvar errades o omissions, i evitar la producció d’efectes indesitjats per causa de l’ambigüitat o la incompletesa de la redacció d’alguns preceptes. Es modifiquen disposicions dels llibres primer, segon, quart i cinquè del Codi.

D’acord amb la Disposició final de la Llei:

1. Aquesta llei entra en vigor al cap de vint dies d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. La modificació de l’apartat 1 de l’article 461-12 és aplicable al dret vigent del cridat a acceptar o repudiar l’herència en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. L’article 565-11.1.c s’aplica a tots els censos, qualsevol que sigui la data de llur constitució.

Recupera per a l’ordenament jurídic català una norma reguladora de la vigència de les lleis:

Article 1. Addició d’un article, el 111-10

S’afegeix un article, el 111-10, al Codi civil de Catalunya, amb el text següent:

Article 111-10. Vigència de les lleis

1. Les lleis de Catalunya entren en vigor una vegada han transcorregut vint dies des del dia en què han estat publicades íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si no s’hi disposa altrament.

2. La vigència de les lleis i de les altres normes cessa quan són derogades per altres de posteriors de rang igual o superior que ho declarin expressament.

Consolidacions del Codi civil de Catalunya

Ja podeu consultar les versions consolidades dels llibres del Codi civil de Catalunya amb les modificacions operades per les Lleis:

-Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya (entrada en vigor el 09/06/2015):

-Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (entrada en vigor el 20/06/2015):

En la confiança que aquesta información us será útil, cordialment,