Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Ampliació del comunicat 127/2015

Resum de les novetats més destacades:

 1. Previsió expressa que els Jutges i Tribunals aplicaran el Dret de la Unió Europea de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

 2. Cabrà recurs de revisió davant el Tribunal Suprem contra resolució judicial ferma quan el Tribunal Europeu de Drets Humans hagi declarat que aquella resolució s’ha dictat en violació d’alguns dels drets reconeguts en el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals i els seus Protocols.

 3. Es preveu la possibilitat d’estendre la jurisdicció dels Jutjats de Violència sobre la Dona a dos o més partits judicials.

 4. Es preveu la possibilitat d’especialitzar temporalment un o diversos òrgans judicials en funció del cúmul d’assumptes per jutjar i resoldre aquelles causes específiques que es determinin, facilitant la unificació de criteris.

 5. Es preveu la possibilitat d’adscriure a un Jutjat d’Instrucció un o diversos Jutges, Magistrats o Lletrats de l'Administració de Justícia per auxiliar al Jutge instructor en causes d’especial complexitat

 6. Es modifica la regulació dels Jutges d’adscripció territorial, a disposició del TSJ per funcions de substitució i reforç.

 7. Es regula l’obligació de publicar l’agenda d’assenyalaments dels òrgans judicials.  

8. S’elimina la responsabilitat civil directa dels Jutges i Magistrats.  

9. S’amplien les competències del Jutge de Violència sobre la Dona: delites contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i l’honor de la dona; trencament de condemna o mesura cautelar quan la persona ofesa sigui l’esposa o la dona lligada a l’autor per una anàloga relació d’afectivitat.  

10. El Cos de Secretaris Judicials passa a denominar-se Cos de Lletrats de l’Administració de Justícia, amb referència expressa que els seus membres ostenten la direcció de l’Oficina judicial, i amb noves competències per a ells.  

11. S’inclou als Graduats Socials com professionals que poden actuar com col·laboradors de l’Administració de Justícia.  

12. Es modifiquen determinats articles de la LEC en relació amb la informació sobre l’estat de les actuacions judicials, publicitat de les sentències, execució de les sentències del TEDH i ampliació de competències funcionals dels Jutjats de Primera Instància  a procediments de condicions general de contractació   que no siguin demandes col·lectives (per canvi de l’art. 86 ter LOPJ i 45 LEC) i procediments concursals de persones físiques. 

13. Es modifiquen determinats articles de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa principalment en allò relatiu al recurs de cassació en aquest ordre jurisdiccional.

Dept. Secretaria