Registre de parelles estables

Benvolguts,

Benvolgudes,

Després de la publicació de l'Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, en el DOGC ha entrat en vigor el Reglament del Registre de parelles estables que preveia la disposició addicional desena de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

És un registre de caràcter administratiu, únic, i gestionat en suport informàtic, que s'adscriu la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques i el responsable del Registre és el director general, el qual pot delegar l'exercici de les funcions que li corresponen a les persones responsables dels serveis territorials del Departament.

En el Registre de parelles estables de Catalunya s'inscriuen les parelles estables constituïdes d'acord amb els articles 234-1 i 234-2 del Codi civil de Catalunya, així com l'extinció d'aquestes parelles d'acord amb l'article 234-4 del mateix text.

La inscripció de la parella estable en el Registre és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents en parella estable, tot i que n'hi ha prou que formuli la sol·licitud un sol dels seus membres.

En la confiança que aquesta informació us serà útil, rebeu una cordial salutació,