Modificació LEC

Benvolguts,

Benvolgudes,

Us adjuntem Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es transposen directives de la Unió Europea en els àmbits financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors, amb entrada en vigor el dia de la seva publicació.

Modifica la LEC i introdueix una nova secció 1a bis en el capítol IV, títol I, llibre II, relatiu a la prova, amb el següent contingut:

Secció 1a bis. De l'accés a les fonts de prova en procediments de reclamació de danys per infracció del dret de la competència

Article 283 bis a) Exhibició de les proves en processos per a l'exercici d'accions per danys derivats d'infraccions del Dret de la competència.
Article 283 bis b) Regles sobre confidencialitat.
Article 283 bis c) Despeses i caució.
Article 283 bis d) Competència.
Article 283 bis e) Moment per a la sol·licitud de mesures d'accés a fonts de prova.
Article 283 bis f) Procediment.
Article 283 bis g) Execució de la mesura d'accés a fonts de prova.
Article 283 bis h) Conseqüències de l'obstrucció a la pràctica de les mesures d'accés a fonts de prova.
Article 283 bis i) Exhibició de les proves contingudes en un expedient d'una autoritat de la competència.
Article 283 bis j) Límits impostos a l'ús de proves obtingudes exclusivament a través de l'accés a l'expedient d'una autoritat de la competència.
Article 283 bis k) Conseqüències de l'incompliment de les obligacions de confidencialitat i ús de les fonts de prova.

Cordialment,