Comunicat: 46/2019 – Mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

Benvolgudes i benvolguts,

Us adjuntem publicació del Reial Decret-llei 7/2019, de 1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. 

Les principals mesures establertes s'adrecen a oferir més seguretat i certesa al llogater, incentivar l'oferta d'habitatge de lloguer i donar dono suport als grups més vulnerables, alleujant la càrrega financera de les famílies.

Seguretat per al llogater

S'amplia la pròrroga obligatòria de tres a cinc anys, si l'arrendador és persona física, o a set anys, si és persona jurídica, A més, s'amplia la pròrroga tàcita, si cap de les parts diu res transcorreguts els cinc o set primers anys, d'un a tres anys.

Augmenta també a dos mesos el termini de preavís previst per no renovar el contracte per al llogater i a quatre mesos per a l'arrendador.

D'altra banda, els contractes no inscrits tornen a tenir efectes davant tercers, de manera que quan hi hagi una venda d'un trepitjo arrendat, el llogater quedi protegit, estigui o no inscrit el contracte en el Registre de la Propietat.

Incentius per a l'oferta

El Reial Decret llei encomana al Govern a impulsar l'oferta d'habitatges en lloguer assequible mitjançant mesures per afavorir la informació i la transparència en el mercat del lloguer, així com les polítiques d'habitatge o fiscals. Així, s'estableix una informació mínima que han de recollir els Dipòsits Autonòmics de Fiances en les comunitats autònomes on estiguin creats i es crearà, en el termini de vuit mesos, un índex estatal a què es fa referència del preu del lloguer d'habitatge.

Al mateix temps, en cas de venda conjunta d'un immoble amb arrendaments s'estableix el dret d'adquisició preferent (tempteig i retracte) per les Administracions Públiques.

Pel que fa a les mesures fiscals establertes per a l'estímul de l'oferta, la proposta és habilitar el gravamen a l'IBI de l'habitatge buit, bonificar a l'IBI els habitatge protegit en lloguer, així com l'eliminació de l'Impost de Transmissions en els lloguers d'habitatge habitual.

Així mateix, s'afavoreix l'acord entre les parts per a la realització de millores durant la vigència del contracte, permetent en aquest cas pactat l'increment de la renda durant la resta del contracte.

També queda recollida una millora tècnica en l'exclusió de la Llei d'Arrendaments Urbans de l'habitatge turístic, per a la seva específica regulació per les comunitats autònomes, i es permet que una majoria de 3/5 de les comunitats de propietaris puguin limitar els habitatges d'ús turístic, o assignar-los majors despeses comunes.

Concretament, s'introdueix en la Llei de Propietat Horitzontal la possibilitat que, per acord d'una majoria de 3/5, una comunitat de propietaris pugui limitar o condicionar l'exercici de l'activitat de lloguer turístic o fixar unes determinades condicions per al seu exercici. L'objectiu és dotar als veïns d'instruments per facilitar la convivència i decidir cap a les activitats que tenen lloc en la seva comunitat.

Així mateix, la norma recull la possibilitat d'establir increments de fins a un 20% en la participació en les despeses comunes per part dels habitatges d'ús turístic. Tot això, en el marc del règim d'usos establert en l'ordenació urbanística municipal i de la necessitat de disposar dels títols habilitadors necessaris per a l'exercici d'aquesta activitat, complint el que disposa la normativa sectorial turística d'aplicació.

En la Llei d'Arrendaments Urbans s'amplia l'exclusió de l'article 5.i, quedant regulats tots els habitatges d'ús turístic per la normativa sectorial turística, independentment de la forma de comercialització o promoció.

D'aquesta manera, es contribueix a crear un marc normatiu més clar en què s'eviti l'aplicació indeguda de la LAU quan la cessió de l'ús de l'habitatge es trobi dins la definició que recull la normativa turística i, per tant, l'activitat estigui subjecta a determinades exigències fixades per al seu adequat desenvolupament.

Suport als grups més vulnerables

D'altra banda, el Reial Decret llei millora la coordinació amb els serveis socials per protegir al desnonat en els supòsits de vulnerabilitat a més que s'implementa i agilitza el procediment.

Les garanties addicionals queden limitades a dos mesos a més que també queda subjecte a l'IPC l'actualització de la renda durant la vigència del contracte.

Respecte a les despeses de gestió immobiliària i formalització, aquests correspondran a l'arrendador, quan aquest sigui persona jurídica.

A més, s'obliga als edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal a la realització d'obres i actuacions d'accessibilitat, independentment de la quantia de les mateixes, si existeix ajuda pública d'almenys el 75 % del cost. També, s'estableix la necessitat d'elevar i destinar el fons de reserva de la comunitat de propietaris a sufragar inversions d'accessibilitat.

Una altra de les mesures recollides és la de blindar la possibilitat de subrogació, en cas de defunció del llogater, a favor de determinats perfils vulnerables com menors, discapacitats o majors de 65 anys.

(Font:  referència del Consell de Ministres) 

En la confiança que aquesta informació us sigui útil, ben cordialment,