Descripció del servei

Una de les principals manifestacions de la funció social de l’Advocacia és la prestació de serveis gratuïts d’assistència i orientació jurídica als ciutadans que acreditin insuficiència de recursos per litigar, en desenvolupament de l’article 119 de la Constitució.

La instrumentalització d’aquest dret es porta a terme des de l’Il•ltre. Col•legi d’Advocats de Figueres a través de la organització i gestió del TORN D’OFICI, que engloba diferents Torns i serveis d’Assistència Jurídica Gratuïta, tot garantint el dret d’accés a la defensa dels drets i interessos dels ciutadans amb independència de la seva capacitat econòmica.

És per això que existeixen diferents Torns i Serveis de guàrdia localitzada d’adscripció voluntària pels Lletrat de l’Il•ltre. Col•legi d’Advocats de Figueres, que engloben tots els ordres jurisdiccionals i que s’estructuren en els diferents grups per la prestació de l’assistència lletrada, defensa i representació del beneficiaris de la justícia gratuïta en el Partit Judicial de Figueres:

 • Torn d’assistència a les víctimes de violència domèstica, per atendre, assessorar i orientar a les dones que ho sol•licitin en situació de maltractaments o violència en l’àmbit de la llar. Cada dia de la setmana hi ha un lletrat de guàrdia per qualsevol incidència.
 • Torn Penal, per assistir al detingut en la seva declaració davant dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i davant del Jutjat de Guàrdia corresponent, així com exercir el seu dret de defensa tant en la fase d’instrucció com en les subsegüents fases processals. Igualment, si és el cas, inclou el servei d’acusació particular. Cada dia de la setmana hi ha un advocat de guàrdia per cada una de les tres zones en que aquest torn que es divideix territorialment en les tres zones següents:
  • ZONA A: FIGUERES
  • ZONA B: LA JONQUERA, PORTBOU, LLANÇA, PORT DE LA SELVA, SANT CLIMENT SESCEBES I MAÇANET DE CABRENYS.
  • ZONA C: CADAQUÉS, ROSES, SANT PERE PESCADOR, L’ESCALA, EMPURIABRAVA, CASTELLÓ D’EMPÚRIES, CAMALLERA, BÀSCARA I PERALADA.
  • Els diumenges i festius, es disposa de dos advocats per les tres zones esmentades. Dins d’aquest torn penal, s’inclou un altre servei de guàrdia pel que fa a les declaracions d’aquelles persones imputades, que no han estat prèviament detingudes. Hi ha un Lletrat de guàrdia per cada dia de dilluns a divendres.
 • Torn de MENORS: Engloba tots aquells assumptes en els que s’exercitin accions que corresponguin als Jutjats i Tribunals de Menors.
  • El Servei d’assistència al detingut i el servei d’assistència al menor es presten de forma continuada durant les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, a aquelles persones detingudes o citades per declarar davant l’autoritat competent que no designin advocats de la serva confiança.
 • Torn d’Estrangeria: Es designen dins d’aquest torn, tots aquells assumptes derivats de la Llei d’Estrangeria.
 • Torn Civil: Engloba tots aquells assumptes en els que s’exercitin accions que corresponguin als Jutjats i Tribunals de l’ordre civil, per la resolució dels quals siguin aplicables les normes de dret civil i mercantil (arrendaments, propietat horitzontal, reclamacions de quantitat, capacitat de les persones, dret reals, etc.), inclosos els temes de família.
 • Torn Laboral: Engloba tots aquells assumptes en els que s’exercitin accions que corresponguin als Jutjats i Tribunals de l’ordre Social.

Gràcies a la disposició i l’esforç dels Advocats que l’integren, i a la dedicació dels membres de la Comissió del Torn d’Ofici, en els darrers anys, s’ha avançat cap una especialització dels serveis d’assistència, amb la diversificació en distints torns, i en l’establiment de la exigència de requisits mínims d’experiència professional prèvia, formació específica i especialització pràctica, cosa que ha permès que es progressi en la qualitat i eficàcia dels serveis prestats.

Com accedir a l’assistència jurídica gratuïta

Per tal de tenir accés a un advocat del Servei de Torn d’Ofici, el subjecte ha de complir els requisits establerts en la Llei 1/1996 de 10 de gener i que et detallem a continuació.

 • 1. Es reconeixerà el dret d’assistència jurídica gratuïta a les persones a les qui els recursos i ingressos econòmics, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, no superin el doble del salari mínim interprofessional vigent en el moment d’efectuar la sol•licitud.
 • 2. Constitueixen modalitats d’unitat familiar les següents, a) La integrada pels cònjuges no separats legalment, i en el seu cas, els fills menors, amb excepció dels emancipats. b) La formada pel pare o la mare i els fills que reuneixin els requisits esmentats anteriorment.
 • 3. Els mitjans econòmics podran ser valorats individualment, quan el sol•licitant acrediti l’existència d’interessos familiars contraposats en el litigi pel qual se sol•licita l’assistència.
 • 4. El dret a assistència jurídica gratuïta tan sols serà reconegut a les persones que litiguin en defensa dels seus propis drets o interessos.
 • 5. En les assistències dels lletrats al detingut o pres, no serà necessari que el detingut o pres acrediti prèviament la mancança de recursos, sens perjudici de què si no se li reconeix, aquest haurà d’abonar al lletrat els honoraris de la seva intervenció.
 • 6. Quan es tracta de persones jurídiques, s’entendrà que hi ha insuficiència de recursos econòmics per litigar, quan la seva base imposable en l’Impost de Societat sigui inferior a la quantitat equivalent al triple del salari mínim interprofessional en còmput anual.

Si voleu sol•licitar la justícia gratuïta, heu de clicar el següent link:

Informació del Departament de Justícia de la Generalita sobre assistència jurídica gratuïta a la següent adreça:

En la qual es disposa de l’imprès de sol·licitud (en els apartats “Qui pot sol·licitar-la” i “Sol·licitud i documentació”) que es pot imprimir o bé emplenar des d’un ordinador.