Conveni col·lectiu de treball per al sector d’oicines i despatxos de Catalunya per als anys 2008-2011

RESOLUCIÓ TRE/356/2009, de 12 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’oicines i despatxos de Catalunya per als anys 2008-2011 (codi de conveni 7900375).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’oicines i despatxos de Catalunya, per als anys 2008-2011, subscrit per la part empresarial pels representants de Foment del Treball Nacional i de PIMEC, i per la part social pels representants de CCOO i UGT, el 17 de desembre de 2008, i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; i l’article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i altres normes d’aplicació.