Comunicat: 133/2019 – Venciment anticipat

Benvolgudes i benvolguts,

Us adjuntem la sentència d’ahir del Tribunal Suprem: 

STS núm. 463/2019 de 11/09/19. venciment anticipat 

1. Declarada abusiva la clàusula de venciment anticipat el contracte de préstec hipotecari no pot subsistir. “El fundamento de la celebración del contrato para ambas partes fue la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco)”, (sic), de manera que, la supressió del venciment anticipat afecta la garantia i el préstec sense aquesta garantia no s'hauria produït, de manera que hauria de declarar-se la nul·litat del préstec hipotecari i tornar el deutor íntegrament les quantitats. Per evitar els efectes perjudicials al consumidor, s’ha de substituir la clàusula per la disposició legal, la més favorable, art. 24 de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (LCCI).

2. En relació amb els assumptes judicialitzats es donen unes pautes o orientacions a aplicar abans del lliurament de la possessió;

2.1 Si el venciment anticipat es va produir abans de la llei 1/2013, 15-05-13, que regula de manera supletòria el venciment anticipat, s’ha de sobreseure l'execució.

2.2 Si és després i l'incompliment no és greu, també s’han de sobreseure, llevat que tingui la gravetat de l'art. 24 de la LCCI 

Ben cordialment,