Comunicat 19/2020 –Convocatòria d'Assemblea General extraordinària per procedir a l'elecció a càrrecs dels membres de la Junta dels JOVES ADVOCATS DE FIGUERES

Benvolgudes i benvolguts,

Convocatòria d’Assemblea General extraordinària per procedir a l’elecció a càrrecs dels membres de la Junta dels JOVES ADVOCATS DE FIGUERES 

1.-  En data 18 de desembre de 2019, la Junta de Govern d’aquest Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres – Alt Empordà va acordar procedir a l’obertura del procés electoral per l’elecció dels membres de la junta del grup de JOVES ADVOCATS DE FIGUERES, en concret el seu President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a, Vocal 1r, Vocal 2n, Vocal 3r.

2.- Les candidatures podran presentar-se fins el dia 24 de gener a les 14:00 hores a la secretaria de la seu col·legial del C/Llers, 13.

Les eleccions es celebraran el dia 3 de febrer de 2020 a les 9’30 hores en primera convocatòria i a les 10’00 hores en segona.

3.- Procediment: 

I En aquestes eleccions podran participar-hi com a elegibles, els col·legiats residents i exercents dins l’àmbit del Col·legi, sempre que compleixin els requisits exigits per formar part del "Grup d'Advocats Joves de Figueres" (edat no superior a 40 anys o antiguitat com a col·legiat exercent, no superior a cinc anys si l'edat fos superior) a més de complir amb els requisits establerts en els Estatuts col·legials per ser membre elegible.
II.- Les candidatures, que hauran d'ésser col·lectives s'hauran de presentar a la seu de Grup d'Advocats Joves de Figueres (c/ Llers, 13 – Figueres), mitjançant inclusió del nom, cognoms, núm. del DNI i núm. de col·legiat/da, en el foli que a tal efecte romandrà a la seu del Col·legi, fins 14:00h del 17 de Gener de 2020.

III.- Arribat el final del termini indicat, es procedirà al tancament de la llista.

IV.- Dins del dos dies hàbils següents a la data final del termini de presentació de candidatures, es proclamaran candidats les persones que reuneixin els requisits establerts. Tot seguit publicarà en el tauler d'anuncis els noms dels candidats proclamats i els ho comunicarà.

V.- Les eleccions es celebraran a la biblioteca de la mateixa seu del Col·legi el 3 de febrer de 2020. L'urna s'obrirà per primer cop a les 9.00 hores i fins les 14.00 hores. Es reobrirà a les 16.00 hores i es tancarà definitivament a les 18.00 hores.  

VI.- L'objecte de la votació serà l’elecció de les llistes publicades, equivalent al nombre de vacants a cobrir, que s'hauran de marcar amb una creu a l'esquerra del primer cognom, en la còpia de la mateixa llista, que servirà de papereta.

VII.- La Junta de Govern del Col·legi haurà de vetllar per la regularitat en la celebració de les votacions. En tot moment, un mínim de dos membres de les candidatures presentades hauran d'estar presents en la verificació de la legitimació dels electors que hauran de reunir els requisits per formar part del Grup d'Advocats Joves de Figueres, llevat del d'estar efectivament col·legiat com a exercent.

VIII.- Arribada l'hora de tancament de l'urna, es procedirà a comptar els vots i un cop recomptats aquests, es proclamarà en veu alta el nom dels  candidats escollits, i es publicaran al Web i al taulell d'anuncis del Col·legi els resultats de les votacions durant una setmana per donar-li publicitat.

La normativa aplicable en aquest procés electoral és la regulada en els vigents Estatuts del Col·legi.

LA SECRETÀRIA