Addenda instrucció comprovacio valors 2009

Benvolgut/da company/a,

Vist el canvi del mercat immobiliari i atesa l'evolució a la baixa dels preus en els béns immobles en general, adjuntem en format PDF "Addenda a la instrucció per a la comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions", que correspon als coeficients correctors dels valors cadastrals i aplicables als Fets Imposables del Segon Semestre de l'any 2009. La data d'aplicació dels nous coeficients és l'1 de juliol de 2009. Ben cordialment,