Targeta sanitÓria pels advocats i advocades

La Comissió Mixta de Desplegament prevista al Conveni Marc s’ha reunit per començar a treballar en la posada en marxa de l’accés a l’assistència sanitària dels advocats de Catalunya.

La Comissió Mixta de Desplegament prevista al pacte quart del Conveni Marc signat el proppassat 16 de juny de 2009 entre la Conselleria de Salut i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, s’ha reunit amb l’objectiu d’acordar el desplegament i execució dels acords.

En aquest sentit, el CatSalut ens ha comunicat que a partir del dia 1 de novembre de 2009 es remetrà a l’adreça d’empadronament la targeta sanitària.

La  targeta  sanitària  individual  és el document  identificatiu  i  acreditatiu  de cada usuari per a l’accés als serveis sanitaris de cobertura pública. Les prestacions que són les que s’estableixen a la Llei 16/2003 de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut i per tant a tots els serveis sanitaris de finançament públic: salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció sociosanitaria, atenció d’urgències, prestació farmacèutica, ortoprotèsica  i transport sanitari.

L’accés a les prestacions sanitàries és vàlida en tot el territori espanyol el que es garanteix mitjançant el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut; però no dóna dret a la targeta d’assistència sanitària europea, ni en cap cas, atorga per si mateixa altres prestacions només adreçades a qui te la consideració de pensionista de la Seguretat Social.

La targeta sanitària és personal i intransferible no existint el concepte de beneficiari atès que s’ha d’entendre desvinculada del sistema de la Seguretat Social. Cal recordar, en aquest sentit, que el lliurament de la targeta sanitària per causa del conveni marc signat, s’efectua com a prova pilot al que té la condició d’advocat.

La consolidació d’aquest sistema així com el règim o extensió a d’altres col·lectius no advocats, resta subjecte a l’aprovació de la futura llei que regularà l’accés a l’assistència sanitària de tots els ciutadans a càrrec del Servei Català de Salut.

L’experiència pilot dels advocats de Catalunya.

Realitzar una activitat professional, comporta l’obligació general  d’inclusió en el Sistema de la Seguretat Social que, en el cas de l’advocacia, té l’exempció de poder optar per alguns dels sistemes de Previsió Social alternatius (Mútua d’Advocats de Catalunya – Alter Mutua / Mutualidad General de la Abogacía Española)

Però el principi d’universalització de l’assistència sanitària reafirmada per la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat  del Sistema Nacional; és i ha de ser entès com a independent d’aquella altre obligació i un dret de tots els ciutadans com a titulars dels drets a la protecció de la salut i a l’atenció sanitària, que comprenen tant accions de promoció de la salut, com de prevenció de la malaltia, de l’assistència i de la rehabilitació.

Aquest dret ha estat defensat i reclamat des de fa molt de temps. Diverses han estat les reunions i accions que tant els Col·legis d’Advocats com  la Mutualidad General de la Abogacía Española i la Mutua d’Advocats de Catalunya – Alter Mútua; han realitzat en aquesta línia.

En els últims temps, reunions intenses celebrades des del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya amb la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de Salut han suposat aconseguir els primers fruits. 

La signatura del conveni suposa, doncs, un primer pas, col·locant a l’advocacia catalana en la capçalera d’un projecte d’universalització real. Però la tasca no ha finalitzat. Els Col·legis d’Advocats de Catalunya continuarem realitzant actuacions per tal de vetllar i assegurar aquest dret mitjançant l’aprovació de la normativa que de manera definitiva ho ha de garantir , dins del que són les nostres funcions principals: representar, ordenar i defensar la professió i els drets i interessos de les persones col·legiades.

En cas de necessitar més informació podeu adreçar-vos a la pàgina web del CatSalut o al telèfon 902 111 444