Comunicat 204/2020 - Convocatòria de Junta General Ordinària - Recordatori

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

De conformitat amb el que s’estableix en la RESOLUCIÓ SLT/1748/2020, de 19 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Figueres i de Vilafant, de la comarca de l'Alt Empordà, entre elles, Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic,  la Junta de Govern, en sessió extraordinària de 22 de juliol de 2020, ha acordat desconvocar la Junta General Ordinària inicialment prevista per al 30 de juliol de 2020, així com, de conformitat amb el que estableixen els articles 69 i 72 dels Estatuts de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Figueres – Alt Empordà, aprovar la nova convocatòria per celebrar la  Junta General Ordinària per el dia 17 de setembre de 2020, a les 13:00 hores en primera convocatòria i a les 13:30 hores en segona convocatòria, a la seu Col·legial i amb el següent ordre del dia:

  • Donar compte de la memòria de l’any anterior .
  • Aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2019 amb l’informe d’auditoria. Examen, discussió i votació de la liquidació del pressupost del Compte General de despeses i ingressos de l'exercici 2019. (1)
  • Proposicions. (2)
  • Precs i preguntes.

(1) El document l'examen, discussió i votació configura el punt segon de l'ordre del dia resta  disposició dels col·legiats a la seu de Col·legi fins a 48 hores abans de l’Assemblea  i el Tresorer donarà les explicacions necessàries a qui ho demani concertant entrevista. D’acord amb l’Art. 134.6 “L’estat de comptes de cada exercici podrà ser examinat pels col·legiats en el període comprès entre la convocatòria i quaranta-vuit hores abans de la data assenyalada per a la celebració de l’Assemblea General Ordinària corresponent.

Els comptes anuals seran sotmesos a auditoria externa i es presentarà, també, a l’Assemblea General Ordinària corresponent.”

Caldrà demanar cita prèvia amb el Tresorer.

(2) D'acord amb el que preveu l'article 72 dels Estatuts "Quinze dies abans de l’Assemblea General Ordinària del primer trimestre de l’any, els col·legiats poden presentar les proposicions que desitgin sotmetre a la deliberació i acord de l’Assemblea General sempre que la matèria a debatre no estigui reservada a la competència d’una assemblea general extraordinària. Aquestes proposicions han d’anar signades per un nombre de col·legiats equivalent al 5% del total del cens de col·legiats. Després de donar lectura a aquestes proposicions, l’Assemblea General ha d’acordar si procedeix obrir debat sobre elles”

De conformitat a l’art. 71 dels Estatuts, a l’inici de la sessió es procedirà a la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

NOTA: L’ Assemblea es desenvoluparà de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment de la seva celebració.