Comunicat 32/2021 - Modificació legislativa LLei 11/2020 de Pressupostos Generals de l'Estat

Benvolgudes i benvolguts,

La Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2021 ha afegit l'apartat 4 a la disposició addicional 18a del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Aquesta modificació obliga a les mutualitats de previsió social que puguin ser utilitzades com a alternativa al RETA (que en el nostre cas serien Mutualidad General de la Abogacia i Altermutua) a comunicar a partir de l'1 de març de 2021 a la Tresoreria General de la Seguretat Social i abans de la fi del mes natural següent a l'alta o baixa, la relació dels professionals integrats en la mutualitat com alternatius.

Es convenient que reviseu, l’abans possible, les vostres dades a les Mútues.

Us acompanyen infografia que ens ha fet arribar la Mutualidad.

Cordialment,