Publicada la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

La Llei 11/2007 reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, en les relacions entre les Administracions Públiques, així com en les relacions dels ciutadans amb les mateixes amb la finalitat de garantir els seus drets, un tractament comú davant d’aquestes i la validesa i l’eficàcia de l’activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica.

Les Administracions Públiques utilitzaran les tecnologies de la informació d’acord amb el que disposa aquesta Llei, assegurant la disponibilitat, l’accés, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis que gestionen en l’exercici de les seves competències.