Acords per a l'acta de la junta de dilluns 14/03/2011

Retallades a les subvencions per TOAD i gestió col·legial.

La Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Figueres refusa qualsevol retallada a les subvencions per assistència al detingut, torn d'ofici i gestió col·legial, per tant, s'oposa a qualsevol negociació amb el Departament de Justícia que pugui significar una disminució de les compensacions econòmiques per la prestació de serveis del lletrats i de les contribucions a les despeses col·legials.

És legítim que el Departament de Justícia busqui l'estalvi i contenció de la despesa, però la mateixa no ha de recaure sobre les compensacions econòmiques dels lletrats, molt per sota dels honoraris professionals i també molt per sota de qualsevol retribució fixa, així com tampoc sobre les partides de contribució a la despesa de gestió col·legial que fa deu anys que estan congelades quan el nombre d'assumptes tramitats ha augmentat exponencialment i, en tot cas, molt per sobre del la taxa del IPC.

No pot ignorar l'administració que amb els baixíssims barems de compensació econòmica per les intervencions lletrades als beneficiaris d'AJG, no tants sols no s'arriba a retribuir amb dignitat la intervenció professional, sinó que les advocades i advocats a més a més hi posen, sense rebre res a canvi, tota la seva infraestructura tal com oficines, comunicacions, desplaçaments, bases de dades, formació, etc.

L'estalvi s'ha de buscar dins d'altres partides del departament eliminant despeses supèrflues i innecessàries enlloc de perjudicar als qui amb la seva feina, les 24 hores dels 365 dies de l'any, defensen els drets fonamentals de les persones protegits per la Constitució i la Declaració dels Drets Humans i per la Carta de Drets Fonamentals de la UE.

Projecte de Llei de mesures d'agilització processal.

La Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Figueres mostra la seva preocupació per les greus retallades en els drets dels ciutadans i especialment en el que fa a l'accés a la tutela judicial efectiva que suposa el Projecte de Llei de Mesures d'Agilització Processal i al mateix temps refusa les manifestacions del membre del CGJP Sr. José Manuel Gómez Benítez, que són impròpies i improcedents d'una persona amb les seves responsabilitats en acusar a l'advocacia de "topedejar" els canvis legislatius per "interessos corporatius" i de fer un us abusiu dels recursos.

L'advocacia s'ha caracteritzat sempre per la defensa dels ciutadans i dels principis bàsics de l'Estat de Dret i l'agilització de la justícia no passa per retallar els drets del ciutadans eliminant l'accés als recursos i, en conseqüència, eliminant la possibilitat de revisió de la sentència per un altre tribunals, sinó que és necessari que, de una vegada per totes, el govern emprengui d'una forma decidida realitzar una veritable inversió en mitjans humans i materials a la justícia per adequar la mateixa a les necessitats de la societat del segle XXI.