Règim d’incompatibilitat de la percepció de la pensió de jubilació del sistema de la Seguretat Social amb l’activitat desenvolupada per compte propi

Benvolguts companys

Avui s'ha publicat al BOE l'Ordre TIN/1362/2011, de 23 de maig, sobre règim d'incompatibilitat de la percepció de la pensió de jubilació del sistema de la Seguretat Social amb l'activitat desenvolupada per compte propi pels professionals col·legiats.

La norma, que entrarà en vigor l'1 de juliol de 2011, fa extensiu el règim general d'incompatibilitat entre pensió de jubilació i treball regulat a l'article 16 de l'Ordre de 18 de gener de 1967, a l'exercici de l'activitat per compte propi dels advocats, entre d'altres professions col·legiades que, a l'empara de l'establert a la disposició addicional 15a de la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, en la redacció donada per l'article 33 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, es trobin exonerats de l'obligació de causar alta en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, amb independència que quedin o no integrats en una de les mutualitats de previsió social alternatives.

Important: Aquest règim d'incompatibilitat no té caràcter retroactiu, és a dir, no serà d'aplicació a aquells/es professionals que amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre (1 juliol 2011) ja venen compatibilitzant la percepció d'una pensió de jubilació de la Seg. Social amb l'exercici de l'activitat per compte propi, segons preveu la seva disposició addicional única.

Rebeu una cordial salutació,