Llei 3/2011, de 8 de juny, de modificaciˇ de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulaciˇ de l'impost de successions i donacions

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent: