Entrada en vigor de les taxes per la prestaciˇ de serveis personals i materials en l'Ómbit de l'Administraciˇ de JustÝcia

Benvolguts companys,

Amb motiu de l’entrada en vigor el dia 1 de maig de les taxes per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de Justícia i per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectats al servei de l’administració de Justícia, que regula la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’ha publicat al web del Departament de Justícia, dins de l’apartat de l’Administració de Justícia, la informació relacionada amb aquestes taxes i una  Guia per a la gestió de les taxes, adreçada als professionals i ciutadans que hagin d’efectuar el procés d’autoliquidació i acreditació de la taxa.

Els formularis d’autoliquidació aprovats, es tramitaran a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT). La disponibilitat i operativitat dels mateixos serà a partir de la data d’entrada en vigor de la taxa.

El Col·legi d’Advocats de Figueres vol reiterar de forma pública la seva oposició a l’establiment de taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia, arran de l’entrada en vigor de les taxes previstes a la Llei 5/2012 del Parlament de Catalunya per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de “l’Administració de Justícia de competència de la Generalitat” en procediments civils i contenciosos administratius.

L’ICAFI considera que la incorporació d’aquesta nova taxa limita el dret d’accés a la justícia i genera una doble imposició; és a dir, la taxa autonòmica recau sobre els serveis de suport a l’exercici de la potestat jurisdiccional i la taxa estatal (prevista a la Llei 53/2002) grava la mateixa potestat jurisdiccional, mentre que l’usuari no rep altre servei que no sigui l’únic que deriva de l’exercici de la potestat jurisdiccional. Si la taxa ha de servir per cobrir les necessitats exclusives de l’àmbit de l’Administració de Justícia a Catalunya, la forma d’evitar la doble imposició és exigir la transferència a Catalunya de tots els recursos generats per la taxa judicial estatal, més encara tenint en compte que aquesta nova taxa catalana amplia l’abast dels subjectes passius que l’han de pagar a les persones físiques (llevat de comptades excepcions, com separacions i divorcis, herències) i que hi ha la proposta del Ministeri de Justícia d’un augment de les taxes estatals tant en el seu import com  una ampliació en quan a supòsits subjectes a taxes i ampliació de subjectes passius.

L’enllaç de l’adreça on podeu trobar la informació és: