Inscripcions al Registre General de Mediadors

Benvolgut/da company/a,

Com deus saber, el 14 de novembre de 2012 va entrar en vigor el Reglament de la Llei 15/2009 de 22 de juliol, de mediació en l´ àmbit del dret Privat (DOGC 6240, de 25-10-2012).

A la Disposició Transitòria Segona disposa “Les persones que, reunint els requisits que estableix la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l´ àmbit del Dret Privat, acreditin una formació homologada sota els paràmetres de la Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya i l´ Ordre JUS/237/2002 de 3 de juliol, disposen d´ un període d´ UN ANY, a partir de l´ entrada en vigor d´ aquest Decret, per demanar la seva inscripció en el Registre general de les persones mediadores en l´ àmbit familiar”.

I a la Disposició Transitòria Tercera es disposa que “Les persones mediadores inscrites en el Registre General de persones mediadores en l´ àmbit familiar del CM que acreditin documentalment haver realitzar i superat els cursos especialitzats de mediació en els àmbits del Dret Privat poden sol·licitar la seva inscripció en el Registre General  de persones mediadores en els àmbits de Dret Privat, d´ acord amb el seu camp d´ especialització, dins el termini d´ un any a partir de l´ entrada en vigor d´ aquest Decret”

Et recordem que si reuneixes els requisits per tal de formar part del Registre de persones mediadores en l´ àmbit familiar i/o en el Dret Privat, disposes d´ UN ANY comptador del dia 14-11-2012 per presentar la teva sol·licitud davant el Centre de  Mediació en Dret Privat, mitjançant la sol·licitud que trobaràs al web del centre i recomanem l´ enviïs per correu administratiu junt amb els documents que acreditin la teva capacitació com a mediador familiar i/o civil.

Paral·lelament us informem que el Reglament disposa que les persones mediadores, si estan inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, han d´ actualitzar la seva formació específica en mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i d´ altres activitats de formació docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació.

Aquesta formació caldrà acreditar-la directament al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya aportant-los els certificats acreditatius d´ aquesta participació en formació i el primer termini màxim per acreditar la totalitat de les hores de formació finalitza el 14-11-2014.

Des del Col·legi com des del Consell de Col·legis programarem periòdicament activitats formatives adreçades a actualitzar els coneixements sobre mediació.

Atentament,