Informaciˇ sobre el model de taxes

Model 696
Taxa per l'exercici de la potestat jurisdiccional en els ordres civil, contenciós-administratiu i social. Autoliquidació.

  • AVÍS: D'acord amb el Reial Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrer (BOE 23/02/2013) pel qual es modifica el règim de les taxes en l'àmbit de l'Administració de Justícia i el sistema d'assistència jurídica gratuïta:
    • Personar-se-les físiques, i
    • Tots els subjectes passius en els casos de presentació dels recursos contenciós-administratius que tinguin per objecte la impugnació de resolucions sancionadores.

No han de liquidar en aquest moment les taxes meritades a partir del 24 de febrer de 2013, sinó que les mateixes es liquidaran a partir de la data en la qual entre en vigor l'Ordre Ministerial que adapti el model 696 d'autoliquidació i el model 695 de sol·licitud de devolució de la taxa a la nova normativa.