Nota informativa sobre assistŔncia sanitÓria de carÓcter p˙blic als advocats

Benvolguts companys,

En l’àmbit territorial de Catalunya i en el cas concret dels professionals lliberals,  amb la Llei 21/2010, de 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, es va reconèixer expressament el dret a l’assistència sanitària pública als professionals lliberals.

Tanmateix, i com ja us vàrem informar en la nota del proppassat 30 d’octubre, el govern central va aprovar, el 3 d’agost de 2012, el Reial decret 1192/2012 que regula la condició d’assegurat i beneficiari de l’assistència sanitària a Espanya amb càrrec a fons públics (en endavant, RD 1192/2012). Aquesta normativa inclou en el sistema públic de salut a tots els advocats, llevat d’aquells professionals que han optat per un règim de previsió social privat i disposen d’un nivell d’ingressos superiors a 100.000 €.[1] La resta de professionals tenen garantida l’assistència sanitària de caràcter públic en l’àmbit territorial de Catalunya, segons ha informat el CatSalut. Ara bé, si l’exercici d’aquest dret es planteja fora d’aquest àmbit geogràfic, llevat que la Comunitat Autònoma de recepció decideixi prestar el servei a càrrec dels seus propis recursos, inicialment únicament es podrà gaudir d’assistència sanitària si prèviament els advocats/des han subscrit un Conveni específic que els atorgui aquest dret

Un cop finalitzat el període transitori del que ens van informar els responsables del CatSalut (nota informativa d’octubre de 2012), els efectes a partir de l’1 d’abril de 2013, són:

  • Si finalment l’INSS dóna d’alta a l’advocat/da i, per tant, el/la reconeix com a assegurat/da o beneficiari/ària dels sistema, aquest reconeixement abastarà la prestació sanitària arreu del territori de l’Estat espanyol.
  • En canvi, si l’advocat/da no és reconegut/da en el Sistema Nacional de Salut per l’INSS, les repercussions en relació amb l’accés a la prestació de l’assistència sanitària de caràcter públic vindran determinades per cadascuna de les Comunitats Autònomes en què s’exerceix el dret.

El procediment per al reconeixement de la condició d'assegurat o beneficiari es tramita i resol per l'Institut Nacional de la Seguretat Social a través de les seves direccions provincials. En la majoria dels casos (treballadors per compte propi o aliè, pensionistes, desocupats) el reconeixement es fa de forma automàtica, d'ofici (article 5 RD 1192/2012), si bé, els interessats poden comprovar si consten d’alta del sistema, tot accedint a una aplicació informàtica habilitada per l’Institut Nacional de Seguretat Social que permet fer la consulta online ( https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/Lanzadera/index.htm?URL=97 ).

Ara bé, aquells advocats/des que hagin realitzat la consulta i no figurin d’alta, si entenen, d’acord amb el referit RD 1192/2012, que han de ser reconeguts, com assegurats o beneficiaris dels Sistema Nacional de Salut, la normativa ha previst que puguin formular aquesta sol·licitud d’alta de manera expressa (article 6 del RD 1192/2012).

Per fer aquesta petició s’haurà d’emplenar el model de sol·licitud que us adjuntem i juntament amb la documentació que s’especifica al formulari, lliurar-lo a l’INSS directament, demanant dia i hora per a la seva presentació, i serà des d’aquest organisme que us donaran la resposta directament al domicili que s’hagi fet constar al formulari.

Rebeu una cordial salutació,