Funcions dels lletrats en el servei de guÓrdia

Benvolguts companys,

Ateses unes disfuncions que s’han donat de forma recent i reiterada  en el servei de guàrdia de detinguts i imputats, ens veiem en l’obligació de recordar:

El servei de guàrdia s’ha de desenvolupar amb la màxima diligència i responsabilitat a l’objecte de fer realitat el mandat de l’article 119 de la Constitució Espanyola.

Per tal de garantir la funció  dels lletrats que presten el servei de guàrdia es va incloure en el “PROTOCOLO DE SUSPENSIÓN DE ACTOS JUDICIALES POR COINCIDENCIA DE SEÑALAMIENTOS DE LOS ABOGADOS Y POR MATERNIDAD”  de 7 de març de 2007, en el punt 5è c), el següent:

La asignación de un servicio de guardia a un abogado se considerará, a los efectos de aplicar las presentes normas, como un señalamiento. En consecuencia, un servicio de guardia asignado a un abogado deberá motivar que no señalen actos procesales para el período de guardia, o que se suspendan los actos procesales que se señalen después de haberse asignado el servicio de guardia al letrado y, del mismo modo, cuando se asigne el servicio de guardia después de que al abogado se le haya señalado una vista, ésta no se suspenderá, debiendo el abogado comunicarlo a su Colegio para que, en su caso, se modifique el día de la guardia. A estos efectos, la asignación de la guardia se entenderá hecha en la fecha de la carta o correo electrónico en que el Colegio informe al abogado de la asignación del servicio. El servicio de guardia impedirá que se señalen asuntos al abogado durante la duración de la misma y, además, durante los tres días hábiles siguientes a su terminación.

Per tant, en veiem obligats a reiterar el que ja es va dir en el comunicat 157/2012 de 26/11/2012.

  • a)      El servei de guàrdia és preferent a qualsevol altre actuació professional.
  • b)      En cas de coincidència entre dia de guàrdia i una vista o una altre actuació judicial cal aplicar el protocol de suspensions del TSJC

També cal recordar que, tot i que l’art. 520 de la LECrim ens dona un termini de 8 h. per prestar el servei d’assistència al detingut, preval l’art. 17.2 de la Constitució segons el que la detenció ha de durar el temps mínim imprescindible i, en qualsevol cas, cal evitar  que s’imputi al lletrat que la detenció ha durat més temps estrictament del necessari.

Igualment, aquest termini de 8 h. no serveix per a la guàrdia d’imputats per les pròpies característiques del servei, ja que es presta principalment en les hores d’audiència dels jutjats.

Finalment recordar-vos que és responsabilitat d’aquesta Junta de Govern l’organització i el funcionament del servei del torn d’ofici per la qual cosa està facultada per prendre una decisió urgent i puntual en el supòsit de que hi hagi una desatenció del servei per part del Lletrat assignat.