Terminis processals durant el mes d'agost

L'article 183 de la Llei Orgànica del Poder Judicial assenyala, amb caràcter general, que “Seran inhàbils els dies del mes d'agost per a totes les actuacions judicials, excepte les que es declarin urgents per les lleis processals (...)”

 Cal tenir sempre en compte la diferència entre terminis processals i terminis substantius; a aquests últims, per a l'exercici de les accions, llevat que una Llei específica digui el contrari, els són d'aplicació les regles de l'article 5 del Codi civil, que en el seu apartat 2 indica: “En el còmput civil dels terminis no s'exclouen els dies inhàbils”.

Sense ànim de ser exhaustius anem a fer un breu anàlisi d'aquesta qüestió en les diferents branques del Dret, des d'una perspectiva principalment processal:

I. PENAL 

En el procediment penal, d'acord amb el que disposa els articles 184.1 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l'article 201 de la Llei d'enjudiciament criminal, “Tots els dies i hores de l'any  seran hàbils per a la instrucció de les causes criminals,  sense necessitat d'habilitació especial”. Us recordem que el judici de faltes no té fase d'instrucció, que en les diligències prèvies l'esmentada fase es tanca amb l'acte de transformació, en el sumari amb l'acte de conclusió i confirmació. Per tant, per als escrits de qualificació provisional el mes d'agost no serà hàbil a excepció d'allò previst a l'article 29 de la Llei del Tribunal del Jurat.

Per tant, el mes d'agost és hàbil per a totes les actuacions judicials en causes que es trobin en fase d'instrucció i, per a, si és el cas, interposar i resoldre recursos relatius a l'esmentada fase.

Des de l'entrada en vigor de la normativa de judicis ràpids, el mes d’agost és hàbil per celebrar vistes dels esmentats procediments davant els Jutjats penals. (STS, Sala 3a, de 12 de maig de 2006).

Així mateix, recordar que el mes d¡agost és hàbil per a la interposició del recurs d'apel·lació contra una sentència dictada en un judici ràpid.

II. SOCIAL

El article 43.4 de la Llei Ordenadora de la Jurisdicció Social recull les modalitats processals en les que els dies del mes d'agost són hàbils per a les corresponents actuacions judicials, disposant que: “Els dies del mes d'agost seran inhàbils, excepte per a les modalitats processals d'acomiadament, extinció del contracte de treball dels articles 50, 51 i 52 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors, mobilitat geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball, suspensió del contracte i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció o derivades de força major, la de drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral a què es refereix l'article 139,impugnació d'altes mèdiques, vacances, matèria electoral, conflictes col·lectius, impugnació de convenis col·lectius i tutela de drets fonamentals i llibertats públiques”. També serà hàbil el mes d'agost, d'acord amb el citat article, per a l'exercici de les accions laborals derivades dels drets establerts a la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

A la resta de les matèries, el mes d'agost és inhàbil.

L'habilitat d'agost per a aquestes modalitats processals, s'estén a totes les fases del procés, tant en primera instància, en via de recurs, (inclòs el recurs de cassació per a la unificació de doctrina) i en execució de sentència, fins i tot a la fase d'execució de conciliació extrajudicial. (Interlocutòria del Tribunal Suprem de 30 d'octubre de 1998, Sala Social).

                Igualment, és hàbil el mes d'agost per reclamar per error judicial, (Sentència de la Sala del que té De Social el Tribunal Suprem de 10 d'abril de 2001). No oblidem tampoc apuntar que el termini per a la interposició del Recurs de Revisió, avui revisió de sentències fermes, és també termini de caducitat, tal com ha reiterat la Sala Social, entre d'altres en Sentència de 27 de juliol de 2001.

Recordeu que el  mes d'agost és hàbil per a l'exercici de les accions laborals derivades dels drets establerts a la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

 III. CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

1.- Via Administrativa

L'article 48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, assenyala en el seu apartat primer que "1. Sempre que per Llei o normativa comunitària europea no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els diumenges i els declarats festius.

Quan els terminis s'assenyalin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions."

Per tant, en via administrativa el mes d'agost és hàbil; llevat de diumenges i festius.

2.- Via Contenciosa-Administrativa

L'article 128.2 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, assenyala que "Durant el mes d'agost no correrà el termini per interposar el recurs contenciós administratiu ni cap altre termini dels previstos a la Llei excepte per al procediment per a la protecció dels drets fonamentals en el que el mes d'agost tindrà caràcter d'hàbil".

I l'apartat 3 del citat article diu que: "En casos d'urgència, o quan les circumstàncies del cas ho facin necessari, les parts podran sol·licitar de l'òrgan jurisdiccional que habiliti els dies inhàbils en el procediment per a la protecció dels drets fonamentals o en l'incident de suspensió o d'adopció d'altres mesures cautelars. El Jutge o tribunal sentirà a les altres parts i resoldrà per interlocutòria en el termini de tres dies, acordant en tot cas l'habilitació quan la seva denegació pogués causar perjudicis irreversibles".

Per tant, en via contenciós administrativa el mes d'agost és inhàbil, llevat de les excepcions previstes. 

IV. CIVIL

La Llei d'enjudiciament civil al regular el temps de les actuacions judicials assenyala, en el seu article 130.2 que “seran inhàbils els dies del mes d'agost”. Sense perjudici que els tribunals puguin habilitar dies quan hagués una causa urgent que ho exigeixi (art. 131.1  LEC); resolució contra la que no escau recurs (art. 131.4).

En l'apartat 2 de l'article 131, la  LEC  indica que “Es consideraran urgents les actuacions del tribunal quina demora pugui causar greu perjudici als interessats o a la bona administració de justícia, o provocar ineficàcia d'una resolució judicial”. I en l'apartat 3 es diu que “Per a les actuacions urgents a què es refereix l'apartat anterior seran hàbils els dies del mes d'agost, sense necessitat d'expressa habilitació.”

Cal tenir en consideració que l'esmentada inhabilitat es refereix als terminis de les actuacions processals ja que per a l'exercici d'accions resulta d'aplicació l'article 5 del Codi civil per la qual cosa per al còmput dels terminis corresponents s'ha de tenir en compte que “En el còmput civil dels  terminis no s'exclouen els dies inhàbils”. Per això cal tenir especial precaució amb accions sotmeses a terminis de caducitat o prescripció. 

V. CONSTITUCIONAL

Durant el mes d'agost no correrà el termini per interposar el recurs d'Empara dels articles 43.2 (20 dies) i  44.2 (30 dies) de la LOTC, en virtut de l'Acord del Ple del Tribunal Constitucional de 17 de juny de 1999 (BOE 148, de 22 de juny de 1999), que va modificar l'Acord de 15 de juny de 1982.