Llista d’advocats comptadors partidors

Benvolguts companys

D’acord amb les previsions contingudes als articles 784 i 341 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil en relació amb la designació de comptadors partidors per a la divisió judicial de patrimonis, el Col·legi d’Advocats de Figueres confeccionarà una llista de comptadors partidors integrada per aquells advocats en exercici membres del Col·legi que, reunint els requisits necessaris, estan interessats en incorporar-s’hi per tal de desenvolupar la funció de comptador partidor.

 Aquesta llista restarà a disposició dels òrgans judicials de la nostra demarcació territorial.

En aquest sentit, la Junta de Govern, a manca d’una regulació específica en la matèria, va acordar que, amb caràcter general, per poder inscriure’s a la llista de comptadors partidors, s’hauran de reunir les condicions següents:

  • Tenir despatx obert al Partit Judicial de Figueres.
  • Haver exercit durant un mínim de set anys continuats abans d’inscriure’s a la llista o acreditar tenir estudis especialitzats en Dret de Successions.

No obstant, la Junta de Govern podrà, de forma excepcional, dispensar de forma motivada aquests requisits si concorreguessin en el sol·licitant mèrits i circumstàncies que acreditessin la seva capacitació per al desenvolupament d’aquesta funció.

Si esteu interessats en incorporar-vos a aquesta Llista d’advocats comptadors partidors, feu-nos arribar la sol·licitud d’inscripció, abans del proper 15 de novembre, degudament complimentada i signada, a la Secretaria del Col·legi, acompanyant, si s’escau, la documentació acreditativa corresponent.

Salutacions,