Canvi de criteri jurisprudencial del Suprem s/ art. 1006 CC

La sentència , de la qual és ponent el magistrat Orduña Moreno, concreta que en virtut d'aquest precepte no hi ha una successió pròpiament dita en el dret a acceptar o rebutjar l'herència , sinó un mer "efecte transmissiu del dret com a pressupost necessari per fer efectiva la legitimació per acceptar o repudiar l' herència". Així, en acceptar l'herència, els hereus del mort sense exercir el seu dret succeeixen directament al causant de l'herència i en una altra successió diferent, l'hereu mort.

La teoria clàssica o de la doble transmissió, que és la majoritària en els tribunals , rebutjada ara pel TS, sosté que en la successió per dret de transmissió, hi ha dos moviments o passos dels béns : un primer des del primer causant a la massa hereditària del segon causant i un altre posterior des d'aquesta massa (tal com es regula en l'article 1006 del Codi Civil) a l'hereu que accepta les dues herències .

Les sentències d’instància es decanten per la teoria clàssica, mentre que el Suprem ho fa per la teoria moderna. La teoria acceptada pel Suprem , de l'adquisició directa o de la doble capacitat , defensa que els béns passen directament del primer causant a l'hereu viu del segon causant, quan exercita el dret d’aquest a acceptar o repudiar l' herència.