De l'intercanvi d'informaciˇ i d'antecedents penals

Benvolguts i benvolgudes,

El BOE del 13 de novembre publica la Llei Orgànica 7/2014, de 12 de novembre, sobre intercanvi d'informació i d'antecedents penals i consideració de resolucions judicials penals a la Unió Europea (UE), que regula l'harmonització de legislacions i el reconeixement mutu de resolucions judicials.

Aquest nou model de cooperació judicial comporta un canvi radical en les relacions entre els estats membres de la UE, en substituir les antigues comunicacions entre les autoritats centrals per la comunicació directa entre les judicials. La llei dota de més seguretat jurídica una actuació que, en el marc de la cooperació judicial a la UE, ja es desenvolupa pel Registre Central de Penats del Ministeri de Justícia, com a autoritat competent per a la remissió i petició de la informació relativa als antecedents penals. La nova norma suposa la consagració del principi d'equivalència de les sentències dictades en la Unió Europea mitjançant la seva presa en consideració en processos posteriors derivats de la comissió de nous delictes.

A Espanya, l'autoritat competent per a remetre i rebre la informació de les notes de condemna d'antecedents penals és el Registre Central de Penats, que inscriurà les notes de condemnes com fermes que li hagin estat remeses per l'autoritat central l'Estat membre de condemna. Les condemnes anteriors fermes, dictades en altres estats membres contra la mateixa persona per diferents fets, tenen, amb motiu d'un nou procés penal, els mateixos efectes jurídics que haguessin correspost a aquest condemna si hagués estat dictada a Espanya.

Vacatio legis 20 dies.

En la confiança que aquesta informació us serà útil, rebeu una cordial salutació.