Comunicat sobre el dret d'informaciˇ dels sospitosos o acusats ens els procediments penals

Benvolguts companys,

El Col·legi ha tingut coneixement de un comunicat que el Departament d'Interior - Direcció General de la Policia ha dirigit a la judicatura i en el que s’informa de l’aplicació de la Directiva 2012/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de maig de 2012, relativa al Dret d’informació dels sospitosos o acusats ens els procediments penals. 

“El passat 2 de juny de 2014 va finalitzar el termini per a la transposició de la Directiva 2012/2013/UE del Parlament Europeu i del Consell de 22 de maig de 2012, relativa al dret a la informació en els processos penals que introduïa quatre nous drets que reforçaven els drets deis sospitosos o deis acusats en els processos penals.

Degut a que no s'ha dut a terme la transposició de la directiva a I'ordenament jurídic espanyol i atès I'efecte d'aplicabilitat directe que gaudeix la normativa comunitària, la Direcció general de la Policia ha optat per aplicar aquells drets que no impliquen cap dubte interpretatiu ni una afectació substancial més enllà de la modificació deis propis formularis interns.

Aquests drets són els següents:

Dret a tenir copia de la declaració de la lectura deis drets del detingut.

Dret a ser informat de la durada màxima de la detenció.

Dret a ser informat de la possibilitat d'instar el procediment per determinar la legalitat de la detenció (de habeas corpus).

Pel que fa al dret d'accés material de I'expedient, s'ha optat per no aplicar-lo ja que el col·lidir amb altres drets és susceptible de interpretació, en aquest sentit es restarà a la transposició final de la directiva que ja s'està duent a terme mitjançant el Projecte de Llei Orgànica pel qual es modifica la Llei d'Enjudiciament Criminal presentat al Congrés deis Diputats per aprovació.   ..”

 En aquest sentit, fem públic un acord aprovat per la Junta de Govern en data 12 de juny de 2014:

 “POSTURA DE L’ADVOCAT A L’ASSISTÈNCIA AL DETINGUT

El dret fonamental a l'assistència lletrada al detingut (17.3 CE) només pot ser limitat de manera que el nucli essencial del mateix continuï vigent i recognoscible en tot moment tal com destaca reiterada jurisprudència del nostre Tribunal Constitucional (STC 11/1981; 196/1987: 120/1990, 137/1990 i 57/1994).

L'assistència lletrada al detingut no es pot desconnectar de la seva íntima vinculació amb el respecte d'altres drets constitucionals d'aquell, entre els que es destaquen, pel correcte desenvolupament de la funció tuïtiva de l'advocat, la plenitud de l'exercici del dret de defensa consagrat en l'article 24.2 CE. En paraules del Tribunal Suprem (STS de 6 de març de 1995) la asistencia letrada va irremediablemente unida al derecho de defensa” i te “un contenido excedente de la simple presencia del Abogado" (Consulta FGE de 17 de gener de 1983).

De una lectura integradora dels articles 17 i 24 de la Constitució, l'article 118 de la LECr., les directives 2012/13/UE i 2013/48/UE del Parlament Europeu i del Consell i de la jurisprudència del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional "l'assistència lletrada ha de ser efectiva, real i no merament formal" (STC 10 novembre 2003) i, sobretot, del Tribunal Europeu de Drets Humans, que reiteradament ha expressat que "cal que el detingut s'entrevisti amb l'advocat prèviament a l'interrogatori perquè aquest li pugui aconsellar professionalment sobre el que més li convé, si declarar o guardar silenci "(cas Murray c / Regne Unit) o que els detinguts tenen "el degut assessorament tècnic sobre la conducta a observar en els interrogatoris, inclosa la de guardar silenci" (STEDH de 14 d'octubre de 2010, cas Brusco vs França) i que" no es concep que un advocat pugui «assistir» al seu client sense consultes prèvies entre ells "(cas Campbell i Fell c / Regne Unit), resulta clar que l’advocat pot i ha d’assessorar al detingut sobre si ha entès be els drets que l’assisteixen i molt especialment, assessorar-lo sobre la  conducta a observar en exercici dels seus dret.


Per tot això, el Col·legi d’Advocats de Figueres – Alt Empordà empararà totes aquelles actuacions consonants amb la jurisprudència constitucional i del TEDH i, a més, havent finalitzat  el dia 2 de juny el període de transposició de la Directiva 2013/13 UE de 22 de maig a la normativa interna, essent per tant la mateixa d’aplicació directa, exigeix que els cossos i forces policials facin una lectura de drets de la persona detinguda i dels fets imputats  d’acord al que diu la directiva i,  especialment:

- Garanteixin el  dret a l'accés als materials de l'expedient que contenen  la imputació dels fets i diligències que motiven la privació de llibertat de conformitat als articles 4.2.a i 7.1 de l’esmentada Directiva.

- Informin del temps de durada màxima de la detenció de conformitat a la Directiva (art. 4.2.d) i a l’art. 17 de la Constitució.

- Informin sobre les possibilitat d’impugnació de la legalitat de la detenció (habeas corpus) i recursos possibles (art. 4.3).”

Es demana als companys i companyes:

Que en el cas de que pels cossos i forces policials no es faci una lectura de Drets i fets imputats de conformitat a la Directiva 2012/13/UE i no es garanteix l’accés als materials i diligències (atestat) que motivin la privació de llibertat, no permetin l’assessorament sobres la conducta a observar a la declaració, no  informin de la durada màxima  de la detenció ni de les possibilitat d’impugnació o revisió de la mateixa, interessin es faci constar aquesta inobservança mitjançant diligència al final de la declaració del detingut o de la seva lectura de Drets.

 Rebeu una cordial salutació,