Mediació obligatoria en materia de crèdits i prestecs hipotecaris a partir del 1-04-2015

Benvolguts i benvolgudes,

  Us comuniquem que de conformitat amb la nova llei 20/2014 de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de Consum de Catalunya - per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum- a partir del primer d’abril del 2015, en els casos d’execució hipotecària de l’habitatge habitual com a conseqüència de l’incompliment del deutor "les parts en conflicte, abans d'interposar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial, han d'acudir a la mediació o poden acordar sotmetre a l'arbitratge. Un cop transcorregut el termini de tres mesos des de la notificació de l'acord d'inici de la mediació sense haver arribat a un acord satisfactori, qualsevol de les parts pot acudir a la reclamació administrativa o la demanda judicial (article 132.4.3).

Article 8. Addició d'un article, el 132-4, a la Llei 22/2010

S’afegeix un article, el 132-4, a la Llei 22/2010, amb el text següent:

«Article 132-4. Crèdits o préstecs hipotecaris

1. Les administracions públiques catalanes i, especialment, els serveis públics de consum han de garantir que, en els casos d’execució hipotecària de l’habitatge habitual com a conseqüència de l’incompliment del deutor, es pugui dur a terme un procediment de mediació destinat a la resolució extrajudicial de conflictes previ a qualsevol altre procediment judicial o a la intervenció notarial.

2. El procediment de mediació ha d’anar adreçat a cercar acords entre les parts que facin viable que la persona consumidora conservi la propietat de l’habitatge o, subsidiàriament, la possibilitat de mantenir-ne l’ús i gaudi. En el marc d’aquest procediment, les parts o l’òrgan de resolució extrajudicial de conflictes poden sol·licitar un informe d’avaluació social amb una anàlisi socioeconòmica del deutor i les possibles vies de resolució del conflicte en els termes de l’article 133-6.

3. Les parts en conflicte, abans d’interposar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial, han d’acudir a la mediació o poden acordar de sotmetre’s a l’arbitratge. Una vegada transcorregut el termini de tres mesos a comptar de la notificació de l’acord d’inici de la mediació sense haver assolit un acord satisfactori, qualsevol de les parts pot acudir a la reclamació administrativa o a la demanda judicial.»

En la confiança que aquesta informació pugui ser del vostre interés, cordialment,