Novetats en la tramitaciˇ telemÓtica tarifa AUR - Impost sobre transmissions patrimonials i AJD

Benvolguts i benvolgudes,

En el procés continuat de telematització dels tràmits de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de la seva Oficina Virtual, s’ha incorporat una millora en el programa d’ajuda per tal de perfeccionar el servei la presentació i pagament telemàtic dels contractes d’arrendament urbà d’immobles, en les condicions establertes per l’art. 59 de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives.

 Així doncs, la darrera versió del programa d’ajuda model 600 permet dues opcions alternatives en relació amb la tarifa AUR:

 1.- En el cas d’arrendaments d’immobles urbans atorgats en contracte privat, la tramitació telemàtica tarifa AUR per l’ITPAJD no exigirà l’existència de declaració informativa prèvia en relació amb l’esmentat lloguer, amb el compromís que el contracte es presenti a l’Institut Català del Sòl amb ocasió del dipòsit de la fiança.

 2.- Si l’usuari ho desitja, el programa permet adjuntar còpia escanejada del contracte privat d’arrendament, als efectes d’incloure-la en la posterior presentació telemàtica. L’acció resulta disponible des de la pantalla principal del programa d’ajuda, un cop seleccionat “document privat” i “tarifa AUR”.

 Llei 3/2015, de 11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives DOGC 13.03.2015

 CAPÍTOL II. TRIBUTS CEDITS

 SECCIÓ ÚNICA. OBLIGACIONS FORMALS

 ARTICLE 59. AUTOLIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS EN ELS ARRENDAMENTS D’IMMOBLES

 No cal presentar, juntament amb l’autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, còpia del contracte de lloguer de la finca urbana quan es presenti a l’Institut Català del Sòl en ocasió del dipòsit de la fiança establerta per la Llei 13/1996, del 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge.

 En la confiança que aquesta informació us serà útil, cordialment,