ClÓusula arbitral contractes

Benvolguts companys,

El Col·legi forma part de l’Associació a les Comarques Gironines per a l’arbitratge que impulsa i manté el TRIBUNAL ARBITRAL DE GIRONA (TAG), que ens dota d’un instrument per resoldre de manera ràpida i efectiva les controvèrsies, i que permet organitzar un procediment adequat a les necessitats dels qui intervenen i igualment executiu.

 Com bé sabeu, totes les empreses i persones, especialment les autònomes, que tinguin un conflicte en matèria de dret privat, controvèrsies derivades de contactes de tràfic mercantil o de caràcter civil poden acudir a l’arbitratge, sempre que hi hagi acord entre les parts implicades o bé el contracte o conveni inclogui la clàusula arbitral.

 Per tal que els conflictes es puguin resoldre mitjançant el Tribunal Arbitral de Girona, és molt important que aquesta clàusula estigui correctament redactada.

 Per aquest motiu, us fem arribar la clàusula tipus per incloure en els contractes i convenis per tal que tingueu els vostres models actualitzats:

 Model de clàusula arbitral per a contractes o actes jurídics:
"Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest contracte o acte jurídic, les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona, de l'Associació a les Comarques de Girona per a l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, tot obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral."

Model de clàusula arbitral per a estatuts de societats:
"Totes les qüestions societàries litigioses que se suscitin entre la societat i els seus administradors o socis, entre aquells i aquests, o bé aquests últims entre ells, se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Girona de l'Associació a les Comarques de Girona per a l'Arbitratge, al qual s'encarrega la designació d'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, d'acord amb el seu reglament i essent d'obligat compliment la seva decisió arbitral. S'exclouen d'aquesta submissió aquelles qüestions que no siguin de lliure disposició."

Cordialment,