Calendari oficial de festes laborals per a lĺany 2009

TRE/278/2008, de 2 de juny, per la qual s’estableix el calendari oicial de festes laborals per a l’any 2009.

Article 1

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2009 les següents:

 • 1 de gener (Cap d’Any).
 • 6 de gener (Reis)
 • 10 d’abril (Divendres Sant).
 • 13 d’abril (dilluns de Pasqua Florida).
 • 1 de maig (Festa del Treball).
 • 24 de juny (Sant Joan).
 • 15 d’agost (l’Assumpció).
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
 • 8 de desembre (la Immaculada).
 • 25 de desembre (Nadal).
 • 26 de desembre (Sant Esteve).

b) D’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modiica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes ixes i suplents al territori d’Era Val d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d’Aran.

Article 2

A més de les esmentades es ixaran, mitjançant una ordre d’aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.