IVA - TOAD

Benvolguts companys,

El Col·legi d’Advocats de Figueres – Alt Empordà, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Consejo General de la Abogacia Española,  rebutgen el canvi de criteri d’Hisenda sobre la subjecció a l’IVA de les quantitats assignades als advocats del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut.

Com molts de vosaltres sabreu, el 25 de gener de 2017,  la DGT de Tributs va dictar resposta a una consulta vinculant nº  V0179-17 en la que, emparant-se en una sentència del  TJUE de data 28 de juliol del 2016 dictada en l’assumpte C-543/14, arriba a la conclusió que les indemnitzacions que percebem del T.O. han d’estar gravades amb el 21% IVA.

El mateix dia també es publica una altre resposta a consulta vinculat nº  V0173-17 en la que es dictamina que en cas de minutes presentades a taxació de costes quan el client litiga amb el benefici de AJG ha de portar IVA.

Fa poc dies, la plana web de novetats l’AEAT i sota el títol de “Así mejoramos todos” publica un nou despropòsit en barrejar les dues consultes i arribar a la conclusió de “Por tanto, los servicios prestados por Abogados y Procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán sujetos y no exentos del IVA, debiendo repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21% a su beneficiario, destinatario de la prestación del servicio y siendo la base imponible la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial”.  És a dir, pels responsables de l’AEAT, ignorant el funcionament  del sistema d’AJG, pretenen que els advocats realitzem una factura al justiciable que ens ha estat designat pel T.O. i beneficiari d’AJG a qui li hem de repercutir l’IVA.

El canvi efectuat en la interpretació de la Llei de l’IVA  per la consulta vinculant nº V0179-17 suposa qüestionar el criteri que fins ara mantenia el Ministeri de Justícia i la pròpia Direcció General de Tributs en el sentit que les quantitats que s’assignen als advocats del torn d’ofici, que és un servei públic obligatori i gratuït, per a la prestació del servei de defensa gratuïta dels ciutadans, no tenen el caràcter de retribució ni compensació i era considera com un supòsit de no subjecció a l’impost (IVA), criteri que fins i tot havia estat seguit en la recent resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de les Illes Balears de 27 d’octubre del 2016.

A més, considerem inadmissible que mitjançant una consulta vinculant basada en un sistema de justícia gratuïta diferent a la nostra -com és el de Bèlgica- sense modificar la legislació vigent  en matèria impositiva i amb la consegüent inseguretat jurídica, l’Estat vulgui gravar encara més la reduïda indemnització que perceben els advocats que atenen jurídicament a les persones amb menys recursos econòmics. La diferència de sistema entre Bèlgica i Espanya queda palesa a la pròpia sentència del TJUE on textualment es diu "A este respecto, de las indicaciones facilitadas por el tribunal remitente parece desprenderse que el régimen nacional de asistencia jurídica gratuita que es objeto del litigio principal asume todos los gastos de abogado de los justiciables que disfruten de dicha asistencia, incluido el IVA que grave los servicios prestados por los abogados."

Per aquest motiu, des dels Col·legis, Consell i Consejo, de manera coordinada i conjunta, s’han iniciat accions amb l’Administració a fi que es mantinguin els criteris fiscals vigents fins ara exigint que el torn d´ofici, com a servei públic, gratuït i obligatori, que permet l’accés a la justícia a tots els ciutadans en igualtat de condicions a través de les disposicions de la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta, i que és un Dret Fonamental de tot ciutadà, estigui, com fins ara, no subjecte a l´IVA.

Us fem arribar còpia de l'Informe Jurídic del CGAE i us mantindrem al corrent de les gestions realitzades i els seus resultats.

Atentament,