Avantprojecte de llei del Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Avantprojecte de llei del Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i l’ha sotmès a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils per formular-hi les al·legacions i les observacions que es considerin oportunes.