Comunicat: 3/2018 – Curs d’especialització en Dret matrimonial canònic

Benvolgudes i benvolguts,

Us informem que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona juntament amb el Tribunal Eclesiàstic del Bisbat de Girona, organitzen el Curs d’especialització en Dret Canònic durant els mesos de gener i febrer de 2018 a la Seu Col·legial (Pl. Vicens Vives núm. 4 de Girona).

 L’objectiu d’aquest curs es fomentar l’especialització dels advocats que actuen davant els tribunals eclesiàstics i especialment el de Girona, atesa l’exigència del cànon 1483 del codi de dret canònic. Superar aquest curs, o altres que demostrin capacitat suficient, serà requisit imprescindible per ser membre del llistat d'advocats autoritzats a actuar davant el Tribunal Eclesiàstic de Girona.

 L'actualització es demanarà tant als lletrats que s'inicien en aquesta branca del dret com als qui ja consten inscrits actualment en la llista especial del Tribunal Eclesiàstic de Girona.

 Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial d’Eclesiàstic.

 Per obtenir l’habilitació esmentada s’exigeix el compliment dels següents requisits:

  • L’assistència al 80% de les sessions programades.
  • Superar una prova consistent en un treball pràctic.

Per a més informació www.cicac.cat  o ICA Girona 972 210208.

 Ben cordialment,