Comunicat: 33/2018 – Repartiment expedient Jutjat Social Figueres

Benvolgudes i benvolguts,

Us traslladem informació que hem rebut del Lletrat de l’Administració a Girona Sr. Jaume Herraiz:

 ”Arran de l’acord 137/2016-P, de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de data 12 de desembre de 2017, es va demanar del Departament que es modifiqués la configuració del repartiment d’assumptes socials de Girona, per donar la possibilitat de repartir, els assumptes generats en la comarca de la Garrotxa (en les condicions indicades a l’acord), al Jutjat Social 1 de Figueres, ja que aquest, lògicament, no apareixia com a destí possible de demandes repartides a Girona.

 Us fem tramesa del comunicat elaborat per donar a conèixer l’adaptació informàtica realitzada per tal de poder donar compliment a l’acord esmentat. El Jutjat Social 1 de Figueres rebrà els assumptes que li siguin repartits, en compliment de l’acord, a la safata d’entrada, si bé després haurà d’esperar la recepció física de la demanda per tal de fer-ne la recuperació corresponent. Evidentment, les dades de repartiment d’aquests assumptes, i les estadístiques corresponents només estaran disponibles al Servei Comú Processal General de Girona, ja que no hi ha cap intervenció per part del Deganat de Figueres (qüestió que es va demanar amb especial èmfasi al Departament, ja que hauria generat una doble numeració). Igualment, us fem tramesa de l’acord esmentat. Cal tenir molt en compte que l’atribució d’aquests assumptes al Jutjat Social de Figueres deriva d’una possibilitat legal de modificació de les normes de repartiment, prevista a l’article 167.2 de la Llei orgànica del Poder Judicial, però en cap cas de modificació de les normes de competència. Això implica que, si aquestes demandes es presentessin directament al Jutjat Social de Figueres no serien admeses a tràmit, per manca de competència. Igualment us adjuntem l’esmentat acord de la Sala de Govern.

 Atesos els criteris que poden donar lloc a aquest repartiment especial al Jutjat Social de Figueres (aquellos en los que el domicilio del demandado o el lugar de la prestación del servicio radiquen en cualquiera de los municipios del partido judicial de Olot, y en materia de Seguridad Social cuando el demandante tenga su domicilio en la demarcación judicial de Olot) és molt convenient que, en les demandes que es presentin restin molt clarament indicades les circumstàncies que poden donar lloc a aquest canvi en el repartiment, per tal d’evitar errades que van en perjudici del ciutadà, en endarrerir els tràmits.

 Ara per ara, tota vegada que a Girona els Jutjats Socials encara no treballen amb E-Justícia.cat, les demandes se seguiran rebent en paper, si bé, segons informació del Departament, calculen la seva implantació dins d’uns 4-5 mesos, aproximadament. A partir d’aquell moment, se simplificaria molt el circuit, ja que el Social de Figueres no hauria d’esperar l’expedient físic, sinó que rebria la demanda per via telemàtica des del SCPG de Girona.    

També s’aprofitarà aquesta ocasió, pel Departament, per implantar les noves classes de repartiment Social, que ja es troben implantades a Figueres. “

 Ben cordialment,