CIRCULAR INFORMATIVA a tots lletrats adscrits al Torn d’Assistència al detingut

CIRCULAR INFORMATIVA Vist el contingut de la sessió del dia 22 d’octubre de 2008 de la Comissió del Torn d’ofici, la Junta de Govern en sessió de data 27 d’octubre ha cregut convenient recordar a tots els lletrats adscrits al Torn d’Assistència al detingut les següents normes