Comunicat TO 1/2018 – Guia de procediments de segona oportunitat i compensació d’actuacions professionals en procediments de segona oportunitat

Benvolguts companys,

Cada vegada són més les persones que sol·liciten informació als Col·legis en assumptes de procediments de segona oportunitat. És per això que us adjuntem una Guia per poder informar correctament al justificable des del servei del SOJ i per a tots aquells lletrats que esteu en el torn civil, a fi i efecte de poder desenvolupar efectivament la vostra feina com advocat/da.

Tanmateix, per als lletrats que esteu adscrits al SOJ, la informació sobre la pretensió en els expedients de justícia gratuïta corresponents a aquests procediments ha de ser “CONCURS DE PERSONA FÍSICA-SEGONA OPORTUNITAT”.

També, i pel que fa a la compensació de les actuacions professionals, malgrat la normativa actual no preveu la perceptivitat de l’actuació lletrada per actuacions prèvies al concurs de la persona física (fase notarial), i atès que aquesta fase notarial és de caràcter obligatori i condiciona de forma decisiva les actuacions i decisions que s’adoptin en les fases posteriors del procediment, s’ha acordat amb la Comissió tècnica de la comissió mixta d’AJG que s’efectuarà designació lletrada ja per la fase notarial, i que les actuacions professionals que es realitzin en el procediment de segona oportunitat es compensaran com s’indica a continuació:

-  Fase notarial: es compensa amb el mòdul 26a-Judici declaratiu ordinari: demanda.

-  Si hi ha acord extrajudicial: al mòdul 26a ja percebut s’afegeix la compensació del mòdul 22- Transaccions extrajudicials- en relació amb el mòdul 26b- Judici declaratiu ordinari: vista-. Per tant, la compensació seria d’un 75% de l’import del mòdul 26b.

-  Intervenció en procediment judicial: al mòdul 26a ja percebut s’afegeix el mòdul 26b- Judici declaratiu ordinari: vista

L’actuació lletrada haurà de consistir en assessorar, ajudar a preparar  la documentació necessària i intervenir en la fase notarial i en cas de concurs consecutiu la intervenció  en el mateix.

La justificació haurà de ser documental i acreditar haver intervingut en la fase notarial i/o en la fase concursal.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que tingueu.  

Salutacions,

Comissio del Torn d’Ofici